SZYBKA KOLEJ MIEJSKA – WARSZAWA

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełnił rolę inwestora zastępczego w projekcie modernizacji zaplecza techniczno-postojowego w lokalizacji Warszawa Szczęśliwice.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska

 • wsparcie klienta podczas wszystkich faz inwestycji,
 • opracowanie metodologii, dokumentacji przetargowej oraz procedury dla formuły “projektuj i buduj” (faza przedinwestycyjna),
 • nadzór,
 • końcowe rozliczenie projektu.

Aktualności

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI

15 lutego 2022

Multiconsult Polska przygotował część środowiskową studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Wrocław / Poznań – Łódź – Warszawa.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska

 • inwentaryzacja środowiskowa wraz z inwentaryzacją przyrodniczą obejmującą identyfikację elementów wrażliwych środowiskowo w celu rozpoznania głównych problemów środowiskowych w obszarze planowanych korytarzy przebiegu linii kolejowej dużych prędkości,
 • analiza środowiskowa obejmująca wykonanie analiz wariantów w ramach korytarzy zdefiniowanych na etapie inwentaryzacji środowiskowej i wybór wariantów najmniej kolidujących z obszarami i obiektami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody i ochronie zabytków; w ramach tego zadania przeanalizowano oddziaływanie potencjalnych wariantów na poszczególne elementy środowiskowe oraz oceniono wielkość, zasięg i charakter ich oddziaływania i powiązań z siecią obszarów chronionych,
 • raport o oddziaływaniu na środowisko obejmujący ocenę oddziaływania na środowisko wybranego do realizacji wariantu oraz opis przewidywanych działań mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko lub zapobieganie mu, a także propozycje podstawowych parametrów technicznych urządzeń ochrony środowiska,
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi przepisami załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Dane uzyskane w wyniku realizacji prac przez Multiconsult Polska i oparta na nich analiza środowiskowa pozwoliły na wybranie przez zespół trasujący optymalnego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, najmniej kolidującego z obszarami wrażliwymi z punktu widzenia środowiska, zabytków i potencjalnych konfliktów społecznych. Do celów przygotowania i opracowania analizy środowiskowej, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą wykonano i wykorzystano także m.in.:

 • analizy LIDAR oraz GIS wraz z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i oprogramowania,
 • skanowanie dokumentów i wektoryzację skanowanych wybranych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowanie i modelowanie struktury bazy danych środowiskowych i przyrodniczych dla projektu wraz z wektoryzacją i atrybutyzacją tych danych,
 • analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, klasyfikację terenów chronionych akustycznie.

Łączna długość analizowanych odcinków wyniosła około 600 km.

Okres: wrzesień 2010 – październik 2013

Aktualności

INVEST GDA

15 lutego 2022

Multiconsult Polska wykonał dokumentację związaną z opracowaniem koncepcji skomunikowania terenów zlokalizowanych w Gdańsku dla dwóch zakresów:

 • I -Ku Ujściu-,
 • II -PCL-.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • wykonanie wzdłuż torów PKP PLK bocznicy kolejowej o długości 1 km,
 • zlokalizowanie wzdłuż bocznicy kolejowej placu manewrowego i rampy przeładunkowej,
 • wykonanie koncepcji przebudowy z obsługą komunikacyjną i zaopatrzenia w media (woda, ścieki, prąd, gaz) działek zlokalizowanych przy ul. Ku Ujściu,
 • opracowanie analizy możliwości obsługi kolejowej terenów,
 • analiza możliwości obsługi kolejowej terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną -Analiza możliwości rozbudowy i modernizacji sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym-.

Aktualności