KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI

KLIENT: IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

Multiconsult Polska przygotował część środowiskową studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Wrocław / Poznań – Łódź – Warszawa.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska

  • inwentaryzacja środowiskowa wraz z inwentaryzacją przyrodniczą obejmującą identyfikację elementów wrażliwych środowiskowo w celu rozpoznania głównych problemów środowiskowych w obszarze planowanych korytarzy przebiegu linii kolejowej dużych prędkości,
  • analiza środowiskowa obejmująca wykonanie analiz wariantów w ramach korytarzy zdefiniowanych na etapie inwentaryzacji środowiskowej i wybór wariantów najmniej kolidujących z obszarami i obiektami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody i ochronie zabytków; w ramach tego zadania przeanalizowano oddziaływanie potencjalnych wariantów na poszczególne elementy środowiskowe oraz oceniono wielkość, zasięg i charakter ich oddziaływania i powiązań z siecią obszarów chronionych,
  • raport o oddziaływaniu na środowisko obejmujący ocenę oddziaływania na środowisko wybranego do realizacji wariantu oraz opis przewidywanych działań mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko lub zapobieganie mu, a także propozycje podstawowych parametrów technicznych urządzeń ochrony środowiska,
  • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi przepisami załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Dane uzyskane w wyniku realizacji prac przez Multiconsult Polska i oparta na nich analiza środowiskowa pozwoliły na wybranie przez zespół trasujący optymalnego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, najmniej kolidującego z obszarami wrażliwymi z punktu widzenia środowiska, zabytków i potencjalnych konfliktów społecznych. Do celów przygotowania i opracowania analizy środowiskowej, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą wykonano i wykorzystano także m.in.:

  • analizy LIDAR oraz GIS wraz z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i oprogramowania,
  • skanowanie dokumentów i wektoryzację skanowanych wybranych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowanie i modelowanie struktury bazy danych środowiskowych i przyrodniczych dla projektu wraz z wektoryzacją i atrybutyzacją tych danych,
  • analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, klasyfikację terenów chronionych akustycznie.

Łączna długość analizowanych odcinków wyniosła około 600 km.

Okres: wrzesień 2010 – październik 2013

Wybrane projekty