W ramach naszych usług nadzorów i zarządzania inwestycjami zapewniamy:

  • profesjonalne zarządzanie projektem,
  • sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji z pozwoleniem na budowę, projektem, zasadami wiedzy technicznej, przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wymaganiami FIDIC,
  • kontrolę nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,
  • nadzór nad jakością wykonywanych robót i używanych materiałów budowlanych,
  • weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności i zgodności z polskimi normami budowlanymi,
  • monitoring i ocenę postępu prac na budowie,
  • ocenę zgodności projektu z harmonogramem,
  • rozpatrywanie roszczeń,
  • analizę i ocenę ryzyk oraz zagrożeń podczas realizacji inwestycji.