Zespół Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Multiconsult Polska zajmuje się geoinformacją, która integruje dwa pokrewne i nachodzące na siebie działy: fotogrametrię i teledetekcję z danymi GIS.

 

W obszarze geoinformacji prowadzimy badania dotyczące wykorzystania narzędzi systemów informacji geograficznej GIS w modelowaniu obiektów i zjawisk na powierzchni Ziemi. Szczególny obszar badań stanowi zastosowanie technologii geoinformacyjnych w zagadnieniach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

 

Nasz zespół tworzą trzy grupy badawcze zajmujące się: fotogrametrią i skaningiem laserowym, teledetekcją i GIS oraz wyceną nieruchomości.

 

NALOTY, FOTOGRAMETRIA I SKANING

 

Fotogrametria jest nową technologią wykorzystywaną w projektowaniu liniowym. Największą zaletą technologii jest szybkość pozyskania i dokładność danych oraz dokumentacji, która może posłużyć jako materiał archiwalny przedstawiający zmiany w trakcie realizacji inwestycji. Integracja danych wraz z naziemnymi opracowaniami, w postaci skaningu laserowego, pozwala pozyskać pełną trójwymiarową informację o zadaniu inwestycyjnym. Dodatkowo, wykorzystując bezzałogowe systemy lotnicze, bezinwazyjnie można pozyskać dane trudno dostępne.

 

Zastosowanie kamery fotogrametrycznej oraz geodezyjnych odbiorników GPS wraz z dostępem do poprawek RTK/RTN pozwala uzyskać ortofotomapy o dokładności 8 mm/px. Dzięki tak dokładnym opracowaniom istnieje możliwość interpretacji każdego szczegółu, co doceniane jest w trakcie trwania nadzorów inwestycji. Wykorzystując lotniczy skaning laserowy, pozyskujemy pełną oraz wiarygodną informację o terenie. Pozwala to z dużą precyzją wykonać bilans robót ziemnych lub obliczenie urobku kopalnianego.

 

Dodatkowo na podstawie gęstej chmury punktów można wykonać modele 3D. Numeryczny model terenu jest podstawowym narzędziem pracy do wszystkich opracowań drogowych, kolejowych, a także dla hydrologów. Technologia ta również znalazła zastosowania dla architektów podczas modelowania budynków lub projektantów branży mostowej celem szczegółowej inwentaryzacji obiektu mostowego.

 

Realizujemy:

 • ortofotomapy,
 • bilanse robót ziemnych,
 • inwentaryzacje inwestycji,
 • chmury punktów,
 • NMT.

 

 

PROCESY GEODEZYJNO-PRAWNE NIERUCHOMOŚCI

 

Procesy geodezyjno-prawne związane z obsługą nieruchomości są zespołem czynności formalnych i geodezyjnych prowadzących do sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej w odniesieniu do nieruchomości gruntowych.

 

W ramach prac z zakresu procedury geodezyjno-prawnej oferujemy wykonanie:

 • dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z projektami podziałów nieruchomości do specustawy kolejowej, drogowej, lotniskowej i innych,
 • kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej do uzyskania zgody na realizację inwestycji,
 • dokumentacji geodezyjno-prawnej do aktualizacji ksiąg wieczystych,
 • dokumentacji w zakresie opisów nieruchomości niezbędnej do sporządzenia stosownej wyceny nieruchomości,
 • dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie projektowanych służebności gruntowych lub przesyłu,
 • analizy danych ewidencyjnych dotyczących granic oraz przeprowadzenie odpowiednich czynności na gruncie mających na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 • dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków,
 • projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi od gruntów przyległych.

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 

W ramach posiadanej wiedzy i umiejętności oferujemy swoje usługi przy wycenie nieruchomości, sporządzaniu operatu szacunkowego oraz ekspertyz rynku nieruchomości w zakresie:

 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, rolne, komercyjne),
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, magazynowych, handlowych, przemysłowych).

 

Ekspertyza rynku nieruchomości składa się z analiz rynków nieruchomości właściwych dla wyodrębnionych grup nieruchomości. Wyodrębnienia grup nieruchomości dokonuje się na podstawie podobieństwa poszczególnych nieruchomości, w szczególności pod kątem rodzaju, położenia, stanu nieruchomości, dotychczasowego przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz innych cech mających wpływ na ceny nieruchomości.

 

Przy dokonywaniu analiz wykorzystuje się wszelkie dostępne i niezbędne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w źródłach danych.