Multiconsult Polska Sp. z o.o. jako multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, zarządcze oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: energetyka, transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu, stawia sobie za cel utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymanie, wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Założenia polityki zintegrowanego systemu zarządzania realizowane są poprzez:

 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.
 • Ustanowienie i przegląd celów dotyczących jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wdrażanie mechanizmów kontroli działalności w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także wymogami klientów.
 • Stały nadzór nad realizowanymi procesami, w celu doskonalenia jakości, ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminacji zagrożeń i zmniejszenia ryzyka w tym zakresie.
 • Budowanie kultury bhp poprzez widoczne przywództwo oraz uwzględnianie roli pracowników i angażowanie ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ciągłe podnoszenie jakości usług, zarządzania projektami oraz doradztwa.
 • Zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego zespołu.
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju.
 • Monitorowanie wymagań klientów.
 • Wdrażanie mechanizmów kontroli projektów i dokumentacji projektowej.
 • Prowadzenie nadzoru nad znaczącymi aspektami środowiskowymi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem poprzez monitorowanie zagrożeń oraz systematyczną ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy.
 • Kreowanie pro-środowiskowych postaw oraz bezpiecznych zachowań pracowników poprzez stałe podnoszenie ich świadomości i kwalifikacji, stosowanie podejścia opartego na oszacowaniu ryzyka, a także zaangażowanie w działania na rzecz jakości środowiska i bhp.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania zobowiązań polityki i doskonalenia wszystkich procesów zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Kierownictwo Multiconsult Polska sp. z o.o. wymaga od siebie oraz od wszystkich pracowników spółki stałego zaangażowania w działalność na rzecz poprawy jakości, środowiska oraz bhp wykonywanych usług inżynierskich, a także wykazywania inicjatywy w udoskonalaniu zintegrowanego systemu zarządzania.