REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 59 NA ODCINKU GRANICA PAŃSTWA – CHRYZANÓW

15 lutego 2022

Multiconsult Polska odpowiada za zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu ‘Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)’. To bardzo istotna inwestycja, szczególnie z punktu widzenia ruchu towarowego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie wschodniej Polski, na terenie województwa podlaskiego. Projekt zapewnić ma znaczne zwiększenie jakości usług przewozowych realizowanych transportem kolejowym na linii nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów. Ponadto umożliwi zwiększenie dostępności transportu kolejowego, harmonizację wymagań technicznych i dostęp do szerokotorowej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów. Projekt ma na celu także poprawę częstotliwości, komunikacji oraz punktualności realizowanych połączeń, jak również polepszenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

W ramach prowadzonych prac, firma Multiconsult Polska koordynuje realizację robót, zarządza Kontraktem oraz wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto powierzone zostało spółce prowadzenie nadzoru środowiskowego – w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jak również innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Aktualności

REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 108 NA ODCINKU JASŁO – NOWY ZAGÓRZ

15 lutego 2022

Multiconsult Polska opracowuje dokumentację projektową i pełni nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: ‘Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz’.

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę torów, wymianę rozjazdów, a także zamontowanie unowocześnionych urządzeń sterowania ruchem. Ponadto, przewidziana jest modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych, a także przebudowa stacji Jasło i Nowy Zagórz. Ma zostać  stworzony także nowy przystanek osobowy Zagórz – Przemysłowy.

Po zakończeniu projektu nastąpi skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich relacji Jasło – Nowy Zagórz o ok. 23 min. Zmieniona ma zostać również prędkość pociągów pasażerskich do 100 km/h i pociągów towarowych do 80 km/h. Zmieni się także długość peronów – będą mierzyć 100-300 m.

Do obowiązków Multiconsult Polska należy m.in. dostarczenie dokumentacji projektowej, pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych. W tym projektów budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Firma odpowiedzialna jest za materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz realizowana jest w ramach Krajowego Programu Kolejowego, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jest ona linią pierwszorzędną, jednotorową, zelektryfikowaną na odcinku 44,990 – 46,589, a na odcinku 46,589 – 114,750 niezelektryfikowaną.

Aktualności

BOCZNICA KOLEJOWA W PRZEMYŚLU

15 lutego 2022

Multiconsult Polska wykonuje dla PKP Intercity dokumentację projektową dla inwestycji pn.: -Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemys-l Bakon-czyce-. Multiconsult Polska opracuje także materiały przetargowe do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja zakłada budowę dwóch hal przeglądowo-naprawczych wraz z wyposażeniem, stacji paliw oraz myjni, której realizacja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Prace na stacji postojowej Przemyśl Bakończyce obejmą także m.in. budowę i przebudowę układu torowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym, rozjazdów i innej infrastruktury bocznicy, w tym oświetlenia, zasilania i dróg technologicznych. Powstaną również budynki z przeznaczeniem na cele techniczne i administracyjne. Dla poprawy bezpieczeństwa na terenie bocznicy przewidziana jest instalacja monitoringu.

Do zdań spółki Multiconsult Polska w pierwszym etapie realizacji umowy należeć będzie wykonanie wielowariantowej Koncepcji Programowo-Przestrzennej, mapy do celów projektowych, badań geologicznych i geotechnicznych, a także złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W drugim spółka opracuje projekty budowlane i wykonawcze oraz materiały przetargowe. Następnie firma zaangażowana będzie w przygotowanie odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych. W ostatniej fazie pełniła będzie nadzór autorski.

Projekt PKP Intercity ma na celu zredukowanie czasu potrzebnego na wykonanie obsługi utrzymaniowej taboru. Ma wpłynąć na poprawę przepustowości bocznicy oraz punktualności połączeń-. Zapewni także interoperacyjność infrastruktury na bocznicy.

Aktualności

LINIA KOLEJOWA E 65. LOT C ODCINEK MOST WISŁA – CZECHOWICE-DZIEDZICE – ZABRZEG

15 lutego 2022

Multiconsult Polska zarządza kontraktem oraz pełni nadzór nad budową i modernizacją układu torowego, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, w tym mostu przez Wisłę oraz budynków i peronów na stacji Czechowice-Dziedzice, a także nad projektowaniem i budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z budową Lokalnego Centrum Sterowania w Czechowicach-Dziedzicach.

Do zadań Multiconsult Polska, jako Inżyniera Projektu, należy zarządzanie i rozliczanie kontraktu, koordynacja robót, a także prowadzenie nadzoru środowiskowego. Prace inwestycyjne zlecone przez PKP PLK dotyczą linii kolejowych nr 139, 93, 150, 693, a ich celem jest zwiększenie przepustowości, dostosowanie infrastruktury do wyższych prędkości zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym oraz poprawa bezpieczeństwa. Realizacja robót ma potrwać do 2023 r.

Projekt -Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: Linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg- został dofinansowany ze środków CEF z Instrumentu -Łącząc Europę-. Linia E 65 stanowi część VI Europejskiego Korytarza Transportowego, który łączy kraje nadbałtyckie z państwami regionu Morza Adriatyckiego i Bałkanów.

Aktualności

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LCS ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE

15 lutego 2022

Multiconsult Polska opracowuje dokumentację projektową i będzie pełnić nadzór autorski dla projektu pn. -Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew- LCS Zduńska Wola Karsznice.

Multiconsult Polska zajmie się ponadto opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przygotuje także wnioski o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, a także wesprze inwestora w pozyskaniu odpowiednich pozwoleń.

Prace prowadzone są m.in. na linii kolejowej nr 131 (od km 170,212 do km 226,750) oraz krótkich fragmentach linii kolejowych 810 i 543. W zakres inwestycji wchodzi posterunek Dionizów oraz stacje: Szadek, Otok, Poddębice, Kłudna, Kraski.

Korytarz C-E 65 jest częścią VI Europejskiego Korytarza Transportowego, łączącego kraje nadbałtyckie z Bałkanami i Adriatykiem. Polski odcinek tej linii kolejowej ma ok. 620 km długości i biegnie od Gdyni, przez Tczew, Chorzów Batory, Tychy i Bielsko-Białą do Zwardonia.

Spółka Multiconsult Polska jest odpowiedzialna za zaprojektowanie 10% tego najważniejszego korytarza kolejowego w Polsce.

Aktualności

POŁĄCZENIE KOLEJOWE DO PORTU MORSKIEGO POLICE

15 lutego 2022

Firma Multiconsult Polska przygotowuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406. Ma ona zostać połączona z Portem Morskim Police. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu -Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police-, będącego częścią projektu pn.: Prace przygotowawcze dla wybranych projektów-.

Celem inwestycji jest wybudowanie toru dojazdowego, który połączy stację Police z Portem Morskim Police. Będzie on zelektryfikowany jako linia drugorzędna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Multiconsult Polska wykona dokumentację projektową na jego budowę wraz z pozyskaniem koniecznych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych. Ponadto, przygotuje ona m.in. Koncepcję Programowo – Przestrzenną, projekty budowlane zawierające dokumentację geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Multiconsult Polska dostarczy również materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do otrzymania pozwoleń na budowę.

Po zakończonej realizacji powstanie linia kolejowa o numerze 437 od stacji Police do punktu styku z infrastrukturą kolejową przyszłej stacji Port Morski Police, nowa sieć trakcyjna wraz z konstrukcjami wsporczymi i całym wyposażeniem. Co więcej, przewidziany jest wiadukt drogowy lub kolejowy jako skrzyżowanie dwupoziomowe z ulicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.

Inwestycja poprawi atrakcyjność gospodarczą danego portu w regionie. Co więcej, wzrośnie jego konkurencyjność poprzez dostosowanie do obecnej technologii pracy operatorów i przewoźników oraz do współczesnych i planowanych potrzeb. Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie także na integrację zespołu portowego w morsko-lądowym korytarzu transportowym. Nowy odcinek torów poprawi potencjał przeładunkowy portu oraz spowoduje szybszą i łatwiejszą dostawę towarów. Możliwy będzie przejazd większej liczby składów.

Aktualności

PODKARPACKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

15 lutego 2022

Multiconsult Polska opracował dokumentację przedprojektową dla projektu -Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA-

Zakres projektu:

 • analizy studialne linii kolejowych nr 91, 71, 106 na odcinkach Dębica – Przeworsk, Kolbuszowa – Rzeszów, Rzeszów – Stryków w odniesieniu do wykorzystania przy budowie PKA,
 • budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka,
 • budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie,
 • zakup taboru kolejowego,
 • przebudowa części istniejących przystanków kolejowych oraz budowa nowych wraz z systemem parkingów P+R, chodnikami oraz drogami dojazdowymi.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • analiza potrzeb przewozowych,
 • analizy marketingowe wariantów inwestycyjnych,
 • analiza techniczna,
 • prognoza oddziaływania na środowisko,
 • analiza ekonomiczna,
 • analiza finansowa.

Aktualności

INFRASTRUKTURA TRAMWAJOWA – KRAKÓW

15 lutego 2022

Multiconsult Polska Sp. z o. o. wykonał umowę na wykonanie zadania -Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego-.

Zamówienie obejmowało opracowanie projektu koncepcyjnego dla przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • przebudowa torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem,
 • przebudowa jezdni i chodników wraz z przystosowaniem zaprojektowanej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przebudowa sieci trakcyjnej, oświetlenia, kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
 • budowa kanałów technologicznych.

Aktualności

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełnił rolę Doradcy Technicznego dla banku BGK dla nowobudowanej linii kolejowej łączącej Gdańsk z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz dalej w kierunku Gdyni i Kościerzyny.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • monitorowanie uzyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia zadania inwestycyjnego,
 • weryfikację budżetu projektu i płatności pod względem zgodności z ustalonym harmonogramem,
 • informowanie o ewentualnych ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminową realizację inwestycji,
 • nadzór nad wypłatą transz kredytowych oraz emisją obligacji.

Aktualności

LINIA KOLEJOWA KRAKÓW – ZAKOPANE

15 lutego 2022

Multiconsult Polska wraz z firmą EY przygotowały studium wykonalności dla projektu budowy nowej linii kolejowej na odcinku Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • analizy społeczno-gospodarcze,
 • analizy rynku usług transportowych,
 • analizy ruchowo-marketingowe,
 • analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru,
 • analizy techniczne opcji i wariantów realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów,
 • analiza środowiskowa,
 • analiza kosztów i korzyści oraz wybór wariantu i opcji modernizacji / budowy,
 • opracowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Aktualności