Dokumentacja projektowa dla budowy linii kolejowej Turek – Konin

30 kwietnia 2024

Multiconsult Polska przygotowuje dokumentację projektową i pełni nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”, realizowanej w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

Celem przedsięwzięcia jest uruchomienie regionalnych połączeń pasażerskich, umożliwiających przejazd koleją z miasta Turek do Poznania oraz uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. W ramach inwestycji planowana jest  budowa nowej linii relacji Konin – Turek o długości około 38 km. Jednotorowa linia zelektryfikowana zlokalizowana będzie na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach tureckim i konińskim, na terenach gmin Konin, Krzymów, Stare Miasto, Tuliszków i Turek. Przewidywana prędkość projektowa to 160 km/h.

 

 

Do obowiązków Multiconsult Polska należy m.in. dostarczenie dokumentacji projektowej, pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych, w tym projektów budowlanych wraz z dokumentacją geodezyjną, geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Firma odpowiedzialna jest za materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla uzyskanej  decyzji pozwolenia na budowę Multiconsult Polska przygotuje materiały przetargowe niezbędne do wyłonienia wykonawców robót budowlanych, czyli przedmiar robót na bazie KPR, kosztorys inwestorski oraz STWiORB.

 

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

Wrocławska Kolej Metropolitarna

26 kwietnia 2024

Zespół Multiconsult Polska opracowuje dokumentację projektową w ramach inwestycji pn.: „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitarnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska-Wrocław”, realizowanej w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Inwestycja obejmuje:

 • odbudowę obecnie nieczynnej stacji Wrocław Świebodzki – układ torowy w rejonie peronów na stacji Wrocław Świebodzki będzie docelowo układem trzytorowym z peronem wyspowym
  i peronem jednokrawędziowym od strony północnej stacji (od ul. Robotniczej). Układ torowy zapewni obsługę pasażerską dwóch linii kolejowych nr 274 i nr 757. Przed peronami stacja przechodzi w układ czterotorowy, w którym 2 tory należą do linii kolejowej nr 274, a 2 tory należą do linii kolejowej nr 757;
 • dobudowę krawędzi peronowej na przystanku osobowym Wrocław Muchobór;
 • przebudowę przystanku osobowego Środa Śląska – układ torowy w rejonie peronów na stacji Środa Śląska będzie docelowo układem pięciotorowym z dwoma peronami wyspowymi wraz z przejściem podziemnym. Układ torowy zapewnia obsługę pasażerską linii kolejowej nr 275.

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Wrocławia oraz gminy Środa Śląska.

 

Do obowiązków Multiconsult Polska należy m.in.: dostarczenie dokumentacji projektowej, pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych, w tym projektów budowlanych, wykonawczych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Firma odpowiedzialna jest za materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji lokalizacyjnej.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

 

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

Nadzór nad przygotowaniem linii kolejowych na Pomorzu

24 kwietnia 2024

Multiconsult Polska pełni funkcję Inżyniera Projektu dla inwestycji pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu/remoncie jednotorowej linii kolejowej nr 234 na odcinku od km 11,030 do km 19,898 oraz jednotorowej linii kolejowej nr 229 na odcinku od km 24,400 do km 30,905 (łącznie ~15,40 km) wraz z urządzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urządzeniami sterowania i telekomunikacją, a także wykonaniu dokumentacji projektowej dla łącznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz wraz z urządzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urządzeniami sterowania i telekomunikacją. Ponadto, w ciągu remontowanych linii kolejowych znajdują się 4 perony, 2 mosty oraz 2 wiadukty.

 

Realizowana inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

 

Kontrakt wykonywany jest zgodnie z procedurami FIDIC – „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC Warunki Ogólne, wyd. w 1999 r. wraz z uzupełnieniami zawartymi w wydaniu z 2000 r.) oraz Warunkami Szczególnymi.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 59 NA ODCINKU GRANICA PAŃSTWA – CHRYZANÓW

15 lutego 2022

Multiconsult Polska odpowiada za zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu ‘Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)’. To bardzo istotna inwestycja, szczególnie z punktu widzenia ruchu towarowego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie wschodniej Polski, na terenie województwa podlaskiego. Projekt zapewnić ma znaczne zwiększenie jakości usług przewozowych realizowanych transportem kolejowym na linii nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów. Ponadto umożliwi zwiększenie dostępności transportu kolejowego, harmonizację wymagań technicznych i dostęp do szerokotorowej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów. Projekt ma na celu także poprawę częstotliwości, komunikacji oraz punktualności realizowanych połączeń, jak również polepszenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

W ramach prowadzonych prac, firma Multiconsult Polska koordynuje realizację robót, zarządza Kontraktem oraz wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto powierzone zostało spółce prowadzenie nadzoru środowiskowego – w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jak również innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 108 NA ODCINKU JASŁO – NOWY ZAGÓRZ

15 lutego 2022

Multiconsult Polska opracowuje dokumentację projektową i pełni nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: ‘Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz’.

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę torów, wymianę rozjazdów, a także zamontowanie unowocześnionych urządzeń sterowania ruchem. Ponadto, przewidziana jest modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych, a także przebudowa stacji Jasło i Nowy Zagórz. Ma zostać  stworzony także nowy przystanek osobowy Zagórz – Przemysłowy.

Po zakończeniu projektu nastąpi skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich relacji Jasło – Nowy Zagórz o ok. 23 min. Zmieniona ma zostać również prędkość pociągów pasażerskich do 100 km/h i pociągów towarowych do 80 km/h. Zmieni się także długość peronów – będą mierzyć 100-300 m.

Do obowiązków Multiconsult Polska należy m.in. dostarczenie dokumentacji projektowej, pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych. W tym projektów budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Firma odpowiedzialna jest za materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz realizowana jest w ramach Krajowego Programu Kolejowego, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jest ona linią pierwszorzędną, jednotorową, zelektryfikowaną na odcinku 44,990 – 46,589, a na odcinku 46,589 – 114,750 niezelektryfikowaną.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

BOCZNICA KOLEJOWA W PRZEMYŚLU

15 lutego 2022

Multiconsult Polska wykonuje dla PKP Intercity dokumentację projektową dla inwestycji pn.: -Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemys-l Bakon-czyce-. Multiconsult Polska opracuje także materiały przetargowe do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja zakłada budowę dwóch hal przeglądowo-naprawczych wraz z wyposażeniem, stacji paliw oraz myjni, której realizacja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Prace na stacji postojowej Przemyśl Bakończyce obejmą także m.in. budowę i przebudowę układu torowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym, rozjazdów i innej infrastruktury bocznicy, w tym oświetlenia, zasilania i dróg technologicznych. Powstaną również budynki z przeznaczeniem na cele techniczne i administracyjne. Dla poprawy bezpieczeństwa na terenie bocznicy przewidziana jest instalacja monitoringu.

Do zdań spółki Multiconsult Polska w pierwszym etapie realizacji umowy należeć będzie wykonanie wielowariantowej Koncepcji Programowo-Przestrzennej, mapy do celów projektowych, badań geologicznych i geotechnicznych, a także złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W drugim spółka opracuje projekty budowlane i wykonawcze oraz materiały przetargowe. Następnie firma zaangażowana będzie w przygotowanie odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych. W ostatniej fazie pełniła będzie nadzór autorski.

Projekt PKP Intercity ma na celu zredukowanie czasu potrzebnego na wykonanie obsługi utrzymaniowej taboru. Ma wpłynąć na poprawę przepustowości bocznicy oraz punktualności połączeń-. Zapewni także interoperacyjność infrastruktury na bocznicy.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

LINIA KOLEJOWA E 65. LOT C ODCINEK MOST WISŁA – CZECHOWICE-DZIEDZICE – ZABRZEG

15 lutego 2022

Multiconsult Polska zarządza kontraktem oraz pełni nadzór nad budową i modernizacją układu torowego, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, w tym mostu przez Wisłę oraz budynków i peronów na stacji Czechowice-Dziedzice, a także nad projektowaniem i budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z budową Lokalnego Centrum Sterowania w Czechowicach-Dziedzicach.

Do zadań Multiconsult Polska, jako Inżyniera Projektu, należy zarządzanie i rozliczanie kontraktu, koordynacja robót, a także prowadzenie nadzoru środowiskowego. Prace inwestycyjne zlecone przez PKP PLK dotyczą linii kolejowych nr 139, 93, 150, 693, a ich celem jest zwiększenie przepustowości, dostosowanie infrastruktury do wyższych prędkości zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym oraz poprawa bezpieczeństwa. Realizacja robót ma potrwać do 2023 r.

Projekt -Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: Linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg- został dofinansowany ze środków CEF z Instrumentu -Łącząc Europę-. Linia E 65 stanowi część VI Europejskiego Korytarza Transportowego, który łączy kraje nadbałtyckie z państwami regionu Morza Adriatyckiego i Bałkanów.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LCS ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE

15 lutego 2022

Multiconsult Polska opracowuje dokumentację projektową i będzie pełnić nadzór autorski dla projektu pn. -Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew- LCS Zduńska Wola Karsznice.

Multiconsult Polska zajmie się ponadto opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przygotuje także wnioski o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, a także wesprze inwestora w pozyskaniu odpowiednich pozwoleń.

Prace prowadzone są m.in. na linii kolejowej nr 131 (od km 170,212 do km 226,750) oraz krótkich fragmentach linii kolejowych 810 i 543. W zakres inwestycji wchodzi posterunek Dionizów oraz stacje: Szadek, Otok, Poddębice, Kłudna, Kraski.

Korytarz C-E 65 jest częścią VI Europejskiego Korytarza Transportowego, łączącego kraje nadbałtyckie z Bałkanami i Adriatykiem. Polski odcinek tej linii kolejowej ma ok. 620 km długości i biegnie od Gdyni, przez Tczew, Chorzów Batory, Tychy i Bielsko-Białą do Zwardonia.

Spółka Multiconsult Polska jest odpowiedzialna za zaprojektowanie 10% tego najważniejszego korytarza kolejowego w Polsce.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

POŁĄCZENIE KOLEJOWE DO PORTU MORSKIEGO POLICE

15 lutego 2022

Firma Multiconsult Polska przygotowuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406. Ma ona zostać połączona z Portem Morskim Police. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu -Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police-, będącego częścią projektu pn.: Prace przygotowawcze dla wybranych projektów-.

Celem inwestycji jest wybudowanie toru dojazdowego, który połączy stację Police z Portem Morskim Police. Będzie on zelektryfikowany jako linia drugorzędna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Multiconsult Polska wykona dokumentację projektową na jego budowę wraz z pozyskaniem koniecznych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych. Ponadto, przygotuje ona m.in. Koncepcję Programowo – Przestrzenną, projekty budowlane zawierające dokumentację geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Multiconsult Polska dostarczy również materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do otrzymania pozwoleń na budowę.

Po zakończonej realizacji powstanie linia kolejowa o numerze 437 od stacji Police do punktu styku z infrastrukturą kolejową przyszłej stacji Port Morski Police, nowa sieć trakcyjna wraz z konstrukcjami wsporczymi i całym wyposażeniem. Co więcej, przewidziany jest wiadukt drogowy lub kolejowy jako skrzyżowanie dwupoziomowe z ulicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.

Inwestycja poprawi atrakcyjność gospodarczą danego portu w regionie. Co więcej, wzrośnie jego konkurencyjność poprzez dostosowanie do obecnej technologii pracy operatorów i przewoźników oraz do współczesnych i planowanych potrzeb. Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie także na integrację zespołu portowego w morsko-lądowym korytarzu transportowym. Nowy odcinek torów poprawi potencjał przeładunkowy portu oraz spowoduje szybszą i łatwiejszą dostawę towarów. Możliwy będzie przejazd większej liczby składów.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

PODKARPACKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

15 lutego 2022

Multiconsult Polska opracował dokumentację przedprojektową dla projektu -Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA-

Zakres projektu:

 • analizy studialne linii kolejowych nr 91, 71, 106 na odcinkach Dębica – Przeworsk, Kolbuszowa – Rzeszów, Rzeszów – Stryków w odniesieniu do wykorzystania przy budowie PKA,
 • budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka,
 • budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie,
 • zakup taboru kolejowego,
 • przebudowa części istniejących przystanków kolejowych oraz budowa nowych wraz z systemem parkingów P+R, chodnikami oraz drogami dojazdowymi.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • analiza potrzeb przewozowych,
 • analizy marketingowe wariantów inwestycyjnych,
 • analiza techniczna,
 • prognoza oddziaływania na środowisko,
 • analiza ekonomiczna,
 • analiza finansowa.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024