Autostrada A2 Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec

15 lutego 2022

Multiconsult Polska projektuje 19-kilometrowy odcinek autostrady A2, Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec. Generalnym wykonawcą jest firma STRABAG. Inwestycja jest realizowana w trybie ‘Projektuj i Buduj’. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Autostrada A2 na odcinku Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec będzie trasą dwujezdniową o dwóch pasach, z zachowaniem rezerwy pod dobudowę trzeciego pasa. Przebiegać będzie przez miasto i gminę Siedlce oraz gminę Wiśniew i Zbuczyn. Multiconsult Polska przygotowuje projekt budowlany i wykonawczy, obejmujący m.in. dokumentację branży drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). W zakres zadań projektanta wchodzi opracowanie projektu węzła drogowego Borki na przecięciu autostrady z DK2, dwóch MOP-ów (Miejsca Obsługi Podróżnych) oraz przejść i przepustów dla zwierząt.

Aktualności

Projektowanie drogi ekspresowej S61

15 lutego 2022

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powierzyła zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła) na długości ok. 19,46 km (S61)+3,0 km (S8)+3,57 km (DW 627 – klasy G) firmie Polaqua S.A. Podwykonawcą została spółka Multiconsult Polska.

Firma Multiconsult Polska jest odpowiedzialna za projekt i nadzór autorski na etapie budowy około 22 km drogi ekspresowej. Co więcej, zakres prac obejmować będzie również uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń przed fazą budowy.

Trasa S61 przebiega przez obszar województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Omawiany fragment realizowany jest w systemie Projektuj i Buduj. Ma on częściowo przejąć ruch z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich. Dzięki nowej trasie ma skrócić się czas podróży, poprawić komfort jazdy oraz zmniejszyć emisja spalin i hałas. Ponadto, ma ona przyczynić się do przyspieszenia rozwoju przyległych terenów.

Aktualności

STEŚ-R dla obwodnicy miejscowości Wschowa

15 lutego 2022

Do zakresu prac Multiconsult Polska należy opracowanie i analiza wariantów przebiegu obwodnicy miejscowości Wschowa wraz z określeniem strony, po której to obejście będzie przebiegało. Ponadto w ramach prac projektowych przygotowany zostanie projekt organizacji ruchu oraz rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z inwestycją, w tym przebudowa istniejących dróg dojazdowych.

Multiconsult Polska uzyska także niezbędne decyzje administracyjne, przygotuje raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jak również materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na wykonanie wszystkich prac firma ma 44 miesiące.

Zgodnie z przyjętymi przez inwestora założeniami projektowana trasa liczyć będzie około 9 km. Zlokalizowana będzie w województwie lubuskim i wielkopolskim, na terenie gmin Wschowa i Święciechowa.

Aktualności

STEŚ-R dla obwodnicy Nowego Targu

15 lutego 2022

Multiconsult Polska wykonuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej, tzw. STEŚ-R dla zadania: -Budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK49-. Do zadań firmy należy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie procedury na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zakres prac Multiconsult Polska obejmuje przygotowanie i przeanalizowanie kliku wariantów przebiegu obwodnicy, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji oraz wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrologicznej oraz opracowań środowiskowych. Na przeprowadzenie tych prac zespół Multiconsult Polska ma 43 miesiące. Etap II realizacji umowy, wiążący się z przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, potrwa 11 miesięcy.

 

Według wstępnych założeń obwodnica Nowego Targu w ciągu DK 49 będzie miała około 5 km długości. Rozpoczynać się będzie w obrębie planowanego węzła -Nowy Targ Południe-, a kończyć włączeniem w ul. Jana Pawła II. Będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Powstanie tej trasy wiąże się z budową i przebudową mostu oraz trzech wiaduktów. Inwestycja ma usprawnić ruch w tym rejonie kraju.

Aktualności

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA OBWODNICY ZWOLENIA

15 lutego 2022

Na zlecenie GDDKiA firma Multiconsult Polska przygotowuje dokumentację określającą istotne parametry inwestycji planowanej w ciągu drogi krajowej nr 79. Zadaniem Wykonawcy jest wyznaczenie zakresu rzeczowego oraz finansowego tego przedsięwzięcia, a także przygotowanie i przeanalizowanie wariantów przebiegu obwodnicy. Ponadto Spółka wykona opracowania środowiskowe i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana obwodnica zlokalizowana będzie w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim. Będzie jednojezdniową drogą klasy GP. Jej celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa na tym obszarze. Docelowo trasa łączyć się będzie z drogą ekspresową S12.
Ten projekt to kolejne zadanie dotyczące dokumentacji projektowych dla miejskich obwodnic. Firma Multiconsult Polska wykonuje również STEŚ-R dla obwodnicy Nowego Targu oraz obwodnicy miejscowości Wschowa. Prowadzi także prace projektowe dla obwodnicy Ostrołęki.

Aktualności

STEŚ DLA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ 73 NA ODCINKU PILZNO – JASŁO

15 lutego 2022

Multiconsult Polska wykonuje opracowanie studium korytarzowego i studium środowiskowo-techniczno-ekonomiczne dla rozbudowy drogi krajowej 73, odcinek o długości około 35 km Pilzno – Jasło. Prace studialne obejmą również obwodnice Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła.

Celem opracowania jest określenie korytarzy w terenie w obrębie których możliwe będzie opracowanie i dokonanie wyboru optymalnego wariantu przebiegu drogi z uwzględnieniem najmniejszego wpływu na obszary chronione i zabytki. Dokumentacja pozwoli w przyszłości na wybór optymalnego wariantu i bezpieczne uruchomienie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Aktualności

AUTOSTRADA A2 SIEDLCE – BIAŁA PODLASKA

15 lutego 2022

Multiconsult Polska opracowała Koncepcję Programową autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską.

Prace projektowe dotyczyły 63,5 km trasy o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z rezerwą pod trzeci pas. Przewidziane zostały trzy węzły drogowe, w tym węzeł Łukowisko, stanowiący połączenie autostrady A2 z drogą ekspresową S19. Zaplanowano także 3 pary miejsc obsługi podróżnych oraz 2 obwody drogowe przeznaczone na potrzeby utrzymania tej trasy.

Multiconsult Polska zaprojektowała 40 mostów i wiaduktów oraz, na przekroczeniu dolin rzek Krzymosza, Piszczanka i Krzywula, 3 estakady o długości ponad 250 metrów. W projekcie przewidziano również 20 przejść dla dużych i średnich zwierząt, 111 przejść dla zwierząt małych i płazów. Ponadto dokumentacja obejmuje przebudowę około 31 km istniejących dróg publicznych oraz budowę około 132 km dróg dodatkowych, mających służyć obsłudze trenerów przyległych.

Aktualności

KONCEPCJA PROGRAMOWA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 53

15 lutego 2022

Multiconsult Polska przygotowuje koncepcję rozbudowy z analizą możliwości budowy obwodnic drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec – Kadzidło wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Głównym celem inwestycji jest poszerzenie drogi, przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań oraz budowa i przebudowa zatok autobusowych. Dla pieszych uczestników ruchu powstać mają chodniki, a dla rowerzystów ścieżki. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza techniczna możliwości budowy obwodnic.

Odcinek drogi krajowej nr 53 Myszyniec – Kadzidło, leżący w województwie mazowieckim, liczy około 20 km.

Aktualności

OBWODNICA BIELSKA-BIAŁEJ

15 lutego 2022

Multiconsult Polska zarządzał jako Inżynier Kontraktu i pełnił nadzór inwestorski zgodnie z warunkami FIDIC nad budową północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu drogi S-69. Projekt obejmował budowę 9,1km nowej drogi ekspresowej oraz modernizację 2,75km istniejącej drogi oraz budowę 52 obiektów mostowych oraz dwóch mostów w ciągu drogi S69.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • zarządzaniem kontraktem,
 • nadzór nad pracami budowlanymi i ich odbiór,
 • potwierdzanie wykonanych robót i miesięcznych płatności,
 • ocena zgodności postępu prac z harmonogramem rzeczowym i finansowym,
 • rozstrzyganie roszczeń,
 • wspieranie GDDKiA we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją kontraktu.

Aktualności

OBWODNICA SZCZECINKA

15 lutego 2022

Multiconsult Polska Sp. z o.o. pełnił nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzał kontraktem dla zadania -Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11

Zakres projektu:

 • budowa nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S,
 • budowa dwupoziomowych bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową,
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty, przepusty, przejścia dla zwierząt),
 • budowa skrzyżowań,
 • budowa odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
 • budowa dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi,
 • budowa ciągów pieszych i rowerowych oraz zatok autobusowych,
 • budowa kanalizacji deszczowej, rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
 • budowa kanalizacji teletechnicznej,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (zieleń ochronna, urządzenia podczyszczające wody opadowe, ekrany akustyczne),
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu kolejowego i ogrodzenia drogi,
 • budowa elementów systemu zarządzania ruchem drogowym i kolejowym,
 • budowa oświetlenia,
 • przebudowa istniejących dróg i zjazdów,
 • przebudowa istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych.

Obwodnica Szczecinka jest dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Droga ma długość 12 km, omija Szczecinek od wschodu i wyprowadza z miasta ruch tranzytowy w ciągu DK nr 11. Na włączeniach w istniejącą DK nr 11 zlokalizowano ronda, a na samej obwodnicy dwa węzły drogowe. Węzeł Szczecinek-Centrum połączył obwodnicę z DK nr 20, a węzeł Szczecinek-Wschód z terenami przemysłowymi.

Inwestycję realizowało konsorcjum firm EUROVIA POLSKA SA i WARBUD SA.

Aktualności