Dokumentacja przedprojektowa dla zachodniej obwodnicy Pszczyny

KLIENT: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

Zespół Multiconsult Polska rozpoczął prace nad wykonaniem studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji programowej dla inwestycji pn. „Budowa zachodniej obwodnicy miejscowości Pszczyna”.  Do zadań wykonawcy należy przygotowanie wszystkich materiałów, potrzebnych do uzyskania i uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Prace będą realizowane w czterech etapach: przygotowanie studium korytarzowego, w ramach którego przeanalizowane zostaną 3 warianty przebiegu trasy, opracowanie Raportu środowiskowego, a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ostatnim etapem prac będzie przygotowanie wstępnego projektu przebiegu trasy.

 

Planowana obwodnica łączyć się będzie z drogą wojewódzką nr 935, a kończyć włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 939. Będzie jednojezdniową drogą klasy „G” i w zależności od wariantu, jej długość szacuje się w przedziale od 5,4 km do 8,2 km. Na wykonanie zadania Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przewidział 30 miesięcy.

Wybrane projekty