REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 59 NA ODCINKU GRANICA PAŃSTWA – CHRYZANÓW

KLIENT: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Multiconsult Polska odpowiada za zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu ‘Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)’. To bardzo istotna inwestycja, szczególnie z punktu widzenia ruchu towarowego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie wschodniej Polski, na terenie województwa podlaskiego. Projekt zapewnić ma znaczne zwiększenie jakości usług przewozowych realizowanych transportem kolejowym na linii nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów. Ponadto umożliwi zwiększenie dostępności transportu kolejowego, harmonizację wymagań technicznych i dostęp do szerokotorowej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów. Projekt ma na celu także poprawę częstotliwości, komunikacji oraz punktualności realizowanych połączeń, jak również polepszenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

W ramach prowadzonych prac, firma Multiconsult Polska koordynuje realizację robót, zarządza Kontraktem oraz wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto powierzone zostało spółce prowadzenie nadzoru środowiskowego – w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jak również innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Wybrane projekty