Dokumentacja projektowa dla budowy linii kolejowej Turek – Konin

KLIENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Multiconsult Polska przygotowuje dokumentację projektową i pełni nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”, realizowanej w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

Celem przedsięwzięcia jest uruchomienie regionalnych połączeń pasażerskich, umożliwiających przejazd koleją z miasta Turek do Poznania oraz uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. W ramach inwestycji planowana jest  budowa nowej linii relacji Konin – Turek o długości około 38 km. Jednotorowa linia zelektryfikowana zlokalizowana będzie na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach tureckim i konińskim, na terenach gmin Konin, Krzymów, Stare Miasto, Tuliszków i Turek. Przewidywana prędkość projektowa to 160 km/h.

 

 

Do obowiązków Multiconsult Polska należy m.in. dostarczenie dokumentacji projektowej, pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych, w tym projektów budowlanych wraz z dokumentacją geodezyjną, geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Firma odpowiedzialna jest za materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla uzyskanej  decyzji pozwolenia na budowę Multiconsult Polska przygotuje materiały przetargowe niezbędne do wyłonienia wykonawców robót budowlanych, czyli przedmiar robót na bazie KPR, kosztorys inwestorski oraz STWiORB.

 

Wybrane projekty