Kampinos WetLife
Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Obszary Chronionego Krajobrazu
OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA MINERALIZACJI URANOWEJ W POLSCE
SOOŚ DLA PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Analizy środowiskowe na potrzeby budowy linii elektroenergetycznych najwyższych napięć