Obszary Chronionego Krajobrazu

KLIENT: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Multiconsult Polska przeprowadził analizy krajobrazowe i przyrodnicze dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.

Obszary Chronionego Krajobrazu to jedne z form ochrony przyrody. Obejmują on zazwyczaj rozległe tereny o wyróżniającym się krajobrazie. Tereny te pełnią funkcję korytarzy ekologicznych i ze względu na swoje walory mogą zaspokajać potrzeby związane z turystyką i wypoczynkiem.

Zakres zrealizowanych prac spółki obejmował między innymi delimitację i waloryzację jednostek krajobrazowych w obrębie każdego analizowanego obszaru, utworzenie bazy danych przestrzennych, czy opracowanie indywidualnych Kart Identyfikacji Krajobrazu dla poszczególnych jednostek krajobrazowych. Zastosowano jednolitą i skalowalną ocenę stanu zachowania i wartości krajobrazu oraz określono rekomendacje w celu ochrony poszczególnych ekosystemów. Co więcej, wskazano także te jednostki, które mogłyby pełnić rolę krajobrazu priorytetowego, jako propozycje do dalszych analiz na etapie audytu krajobrazowego. Istotną częścią projektu była analiza i weryfikacja granic obszarów chronionego krajobrazu, analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie ewentualnych odstępstw od zakazów obowiązujących w ich obrębie.

Przygotowane przez firmę Multiconsult Polska materiały posłużyły do podjęcia uchwał przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu, które powinny przyczynić się do wzrostu możliwości rozwojowych miast i gmin z jednoczesnym poszanowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Wybrane projekty