Kampinos WetLife

KLIENT: Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce REC Polska

Konsorcjum firm KOMES WATER i Multiconsult Polska przygotowuje dla Kampinoskiego Parku Narodowego opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji (progów piętrzących) na kanale Łasica i kanale Zborowskim oraz naturalizacji ich koryt w ramach projektu Kampinos WetLife LIFE19 NAT/PL/000746.

Działania dotyczą cennej przyrodniczo Puszczy Kampinoskiej, położonej na północny-zachód od Warszawy. Mają na celu poprawę stosunków wodnych zaburzonych przez ingerencję człowieka, zwłaszcza przez prowadzone w minionych latach melioracje rolnicze. Efektem tych prac ma być lepsze uwilgotnienie mokradeł i odtworzenie przepływu w łęgach, a także unaturalnienie sztucznych cieków na trzech wyznaczonych obszarach KPN: Dolna Łasica, Żurawiowe i Kanał Zaborowski.

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

– wstępna analiza i weryfikacja rozwiązań projektowych;

– prace geodezyjne i materiały geodezyjne;

– obliczenia hydrauliczne i modelowanie hydrauliczne 2D;

– materiały na potrzeby konsultacji społecznych;

– koncepcja programowo-przestrzenna działań technicznych.

Poza pracami projektowo-koncepcyjnymi, niezwykle istotną część projektu stanowią wizyty terenowe, pomiary terenowe, które pozwolą zespołom eksperckim na opracowanie hydrologicznych i hydraulicznych modeli matematycznych odwzorowujących specyfikę badanego obszaru. Wypracowane rozwiązania zostaną szczegółowo omówione z mieszkańcami okolicznych terenów w ramach konsultacji społecznych.

Z uwagi na złożony charakter prac w zadanie zaangażowani będą eksperci wielu dziedzin, w tym hydrolodzy, hydrotechnicy, geodeci, specjaliści z zakresu modelowania hydraulicznego, renaturyzacji i spraw społecznych.

Wybrane projekty