Kampinos WetLife

15 lutego 2022

Konsorcjum firm KOMES WATER i Multiconsult Polska przygotowuje dla Kampinoskiego Parku Narodowego opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji (progów piętrzących) na kanale Łasica i kanale Zborowskim oraz naturalizacji ich koryt w ramach projektu Kampinos WetLife LIFE19 NAT/PL/000746.

Działania dotyczą cennej przyrodniczo Puszczy Kampinoskiej, położonej na północny-zachód od Warszawy. Mają na celu poprawę stosunków wodnych zaburzonych przez ingerencję człowieka, zwłaszcza przez prowadzone w minionych latach melioracje rolnicze. Efektem tych prac ma być lepsze uwilgotnienie mokradeł i odtworzenie przepływu w łęgach, a także unaturalnienie sztucznych cieków na trzech wyznaczonych obszarach KPN: Dolna Łasica, Żurawiowe i Kanał Zaborowski.

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

– wstępna analiza i weryfikacja rozwiązań projektowych;

– prace geodezyjne i materiały geodezyjne;

– obliczenia hydrauliczne i modelowanie hydrauliczne 2D;

– materiały na potrzeby konsultacji społecznych;

– koncepcja programowo-przestrzenna działań technicznych.

Poza pracami projektowo-koncepcyjnymi, niezwykle istotną część projektu stanowią wizyty terenowe, pomiary terenowe, które pozwolą zespołom eksperckim na opracowanie hydrologicznych i hydraulicznych modeli matematycznych odwzorowujących specyfikę badanego obszaru. Wypracowane rozwiązania zostaną szczegółowo omówione z mieszkańcami okolicznych terenów w ramach konsultacji społecznych.

Z uwagi na złożony charakter prac w zadanie zaangażowani będą eksperci wielu dziedzin, w tym hydrolodzy, hydrotechnicy, geodeci, specjaliści z zakresu modelowania hydraulicznego, renaturyzacji i spraw społecznych.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

15 lutego 2022

Multiconsult Polska wykonuje -Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z publikacją-.

Mapy zagrożenia powodziowego opracowywane są dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Konieczność przygotowania i aktualizacji map wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz tzw. -Dyrektywy Powodziowej- – Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

Podpisana umowa realizowana jest w ramach Projektu: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16) dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres prac obejmuje wykonanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla 53 rzek o łącznej długości ponad 1000 km rzek. Odcinki tych rzek wskazano w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego zakończonej w 2018 roku. Jednym z etapów procesu przygotowywania przedmiotowych map będą uzgodnienia z właściwymi wojewodami.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

Obszary Chronionego Krajobrazu

15 lutego 2022

Multiconsult Polska przeprowadził analizy krajobrazowe i przyrodnicze dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.

Obszary Chronionego Krajobrazu to jedne z form ochrony przyrody. Obejmują on zazwyczaj rozległe tereny o wyróżniającym się krajobrazie. Tereny te pełnią funkcję korytarzy ekologicznych i ze względu na swoje walory mogą zaspokajać potrzeby związane z turystyką i wypoczynkiem.

Zakres zrealizowanych prac spółki obejmował między innymi delimitację i waloryzację jednostek krajobrazowych w obrębie każdego analizowanego obszaru, utworzenie bazy danych przestrzennych, czy opracowanie indywidualnych Kart Identyfikacji Krajobrazu dla poszczególnych jednostek krajobrazowych. Zastosowano jednolitą i skalowalną ocenę stanu zachowania i wartości krajobrazu oraz określono rekomendacje w celu ochrony poszczególnych ekosystemów. Co więcej, wskazano także te jednostki, które mogłyby pełnić rolę krajobrazu priorytetowego, jako propozycje do dalszych analiz na etapie audytu krajobrazowego. Istotną częścią projektu była analiza i weryfikacja granic obszarów chronionego krajobrazu, analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie ewentualnych odstępstw od zakazów obowiązujących w ich obrębie.

Przygotowane przez firmę Multiconsult Polska materiały posłużyły do podjęcia uchwał przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu, które powinny przyczynić się do wzrostu możliwości rozwojowych miast i gmin z jednoczesnym poszanowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA MINERALIZACJI URANOWEJ W POLSCE

15 lutego 2022

MULTICONSULT Polska dokonał oceny możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników archiwalnych prac geologiczno-poszukiwawczych. Analizę wykonano w ramach realizacji programu Polityki Energetycznej, uwzględniającej wybudowanie w Polsce elektrowni jądrowych.

Analiza miała wykazać, czy w Polsce istnieje możliwość udokumentowania złóż uranu, który mógłby być wykorzystany jako paliwo do elektrowni jądrowych.

Świadczone usługi:

–  Analiza badań dostępnych materiałów archiwalnych
–  Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej
–  Wskazanie braków w wiedzy istniejących w odniesieniu do każdego z ocenianych regionów kraju.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

SOOŚ DLA PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

15 lutego 2022

Multiconsult Polska przeprowadził strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym dla regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji.

Zakres prac obejmował przeprowadzenie trzech strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SOOŚ) następujących dokumentów:

 • projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (w tym regionów wodnych: Dolnej Wisły, Środkowej Wisły, Górnej Wisły i Małej Wisły),
 • projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (w tym regionów wodnych: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Warty, Środkowej Odry i Górnej Odry),
 • projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły (w tym regionu wodnego Łyny i Węgorapy).

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

Analizy środowiskowe na potrzeby budowy linii elektroenergetycznych najwyższych napięć

15 lutego 2022

Planowane przez PSE inwestycje dotyczą kilku linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (400 kV), które mają być zlokalizowane na obszarze Pomorza. Nowe linie powstaną w związku z rozwojem energetyki wiatrowej na Bałtyku i koniecznością wzmocnienia sieci przesyłowej najwyższych napięć w rejonie północnej Polski. Przedsięwzięcie obejmie także budowę i rozbudowę stacji elektroenergetycznych oraz demontaż niektórych odcinków istniejących obecnie linii.

Do zadań konsorcjum będzie należało m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych na obszarze około 79 tys. ha, przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów, opracowanie tzw. kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania na środowisko, w tym analiz akustycznych i w zakresie pól elektromagnetycznych. Celem projektu jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań inwestycyjnych.

Z uwagi na szeroki zakres zadania, w skład zespołu prowadzącego prace wejdą botanicy, ornitolodzy, teriolodzy, chiropterolodzy, herpetolodzy, dendrolodzy oraz akustycy, specjaliści w zakresie pól elektromagnetycznych i inni specjaliści ds. analiz środowiskowych.  Zasadnicza część prac zostanie wykonana w ciągu najbliższych 2 lat. Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, umożliwiających realizację inwestycji, przewidywane jest w 2023 r.

Projekt realizowany w konsorcjum z firmą FPP Enviro Sp. z o.o.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024