Aleksandra Szymańska

25 sierpnia 2022

Kierownik projektów z ponad 14-letnim stażem w branży. Specjalizuje się w koordynacji projektów wielobranżowych, nadzorze nad inwestycjami infrastrukturalnymi i kubaturowymi. Posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Aktualności

Tomasz Nowakowski

15 lutego 2022

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu dróg oraz koordynacji wielobranżowej dla projektów drogowych, kolejowych, mostowych i architektonicznych. Specjalizuje się w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych,  w szczególności D&B. Odpowiada za prowadzenie rad technicznych, rad zatwierdzających i konsultacji społecznych, a także za uzgodnienia z inwestorami, organami administracji państwowej oraz gestorami sieci. 

Aktualności

Bogdan Noga

15 lutego 2022

Doktor nauk technicznych. Z geologią i ochroną środowiska związany od niemal 20 lat. Z dużymi sukcesami aplikuje o środki na realizacje inwestycji, zarówno z krajowych, jak i zagranicznych źródeł finansowania. Ekspert w zakresie studyjnych analiz inwestycji, w szczególności tych, związanych z odnawialnymi źródłami energii. Od ponad 10 lat buduje doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz finansowymi podczas realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. Posiada 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu średniej wielkości przedsiębiorstwem.

Aktualności

Joanna Borzuchowska

24 stycznia 2022

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie środowiskowym, audytach, ocenach oddziaływania na środowisko dla projektów infrastrukturalnych, strategicznych ocenach oddziaływania oraz projektach obejmujących zagadnienia planowania przestrzennego. Członek IEMA.

Aktualności

Tomasz Tengli

24 stycznia 2022

W branży pracuje ponad 17 lat. Ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu stanowiskiem inżyniera kontraktu oraz głównego inspektora ds. rozliczeń przy budowie dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Aktualności

Krzysztof Rusiłko

24 stycznia 2022

Posiada 15-letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami z branży kolejowej. Posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w sektorze kolejowym. Autor kilkudziesięciu projektów z branży kolejowej.

Aktualności

Joanna Sulej

24 stycznia 2022

Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami. Odpowiada za rozliczanie projektów, analizy finansowe oraz budżetowe. Członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania ACCA.

Aktualności

Barbara Manai

24 stycznia 2022

W Multiconsult Polska pracuje od 1998 roku. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe. Nadzoruje pracę działu Finansów i Księgowości. Odpowiada za bieżące zarządzanie finansami spółki.

Aktualności

Szymon Grabowski

24 stycznia 2022

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji kubaturowych oraz infrastrukturalnych, realizowanych ze środków prywatnych i publicznych, w tym ze środków UE.

Aktualności

Andrzej Krzyszczak

20 stycznia 2022

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży. Ekspert środowiskowy i BAT w projekcie Banku Światowego dotyczącym przeglądu dużych zakładów przemysłowych pod kątem spełniania wymogów dyrektywy IPPC. Ekspert w realizacji projeków unijnych.

Aktualności