Aktualności

Pierwszy raport o oddziaływaniu na środowisko dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce dla CPK

28 grudnia 2021

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powierzyła firmie Multiconsult Polska opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – Łódź Niciarniana (bez Węzła Kolejowego CPK). Umowa między spółkami została zawarta 13 grudnia br., a jej wartość to 4 735 500,00 zł brutto.

Najważniejszym dokumentem, którego przygotowanie przewiduje podpisana umowa, będzie raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. To pierwsze tego typu opracowanie zlecone przez spółkę CPK dla planowanych w Polsce Kolei Dużych Prędkości. Jako fragment tzw. szprychy nr 9, linia nr 85 stanowić będzie nowe połączenie z Warszawy do Łodzi, umożliwiające jednocześnie włączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w system transportu kolejowego. Pociągi będą się po niej poruszać z prędkością do 350 km/h. Szprycha nr 9 to kluczowy fragment infrastruktury kolejowej budowanej i rozbudowywanej w ramach projektu CPK.

 

Multiconsult Polska wykona analizy środowiskowe dla trzech wariantów planowanego przebiegu tej linii, z wyłączeniem samego węzła kolejowego. Badania dotyczyć będą terenów cennych przyrodniczo, obszarów zurbanizowanych i bogatych w obiekty zabytkowe. Prace nad dokumentacją obejmą m.in. pomiary hałasu oraz wykonanie modelowania akustycznego. Zadaniem spółki jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia wniosków oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

 

Analizy prowadzić  będzie zespół złożony z kilkudziesięciu ekspertów różnych specjalności, w tym przede wszystkim z zakresu akustyki, wód powierzchniowych i podziemnych, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i projektowania mostowego.

 

Cieszymy się, że to właśnie nasz zespół przygotuje dokumentację środowiskową dla tej inwestycji. Mamy doświadczonych specjalistów, którzy po raz kolejny będą mieli okazję uczestniczyć w dużym i ważnym projekcie infrastrukturalnym w Polsce. Umowa ta jest kontynuacją współpracy ze spółką CPK, dla której wykonujemy już inwentaryzacje przyrodnicze oraz dokumentacje STEŚ pod nowe linie kolejowe, a także analizy w zakresie badań terenu pod planowane lotnisko – mówi Joanna Borzuchowska, zastępca dyrektora Pionu Doradztwa Technicznego i Środowiskowego, Multiconsult Polska.

 

 

 

 

Aktualności

Multiconsult Polska Firmą Wspierającą V edycji programu Builder for the Young Engineers

17 grudnia 2021

B4YE to projekt społeczno-edukacyjny, mający na celu pomoc młodym inżynierom w rozwoju zawodowym, zdobywaniu praktycznej wiedzy oraz budowaniu ścieżek kariery.

Program został zainicjowany w 2017 r. i jest realizowany przez miesięcznik Builder Polska we współpracy z firmami działającymi na rynku budowlano-architektonicznym, organizacjami branżowymi i studenckimi oraz uczelniami. W inicjatywę zaangażowanych jest już kilkanaście tysięcy młodych inżynierów i 35 wydziałów budownictwa w całej Polsce.

 

Cieszymy się, że i my możemy dorzucić swoją cegiełkę do promowania polskiej myśli inżynieryjnej.

Aktualności

Co można zrobić dla poprawy jakości polskich rzek? Warsztaty w ramach programu LIFEDrawaPL

25 listopada 2021

W dniach 25-26 listopada 2021 r., w Siemczynie odbywają się warsztaty zatytułowane „Działania dla ochrony siedliska rzek włosienicznikowych realizowane w dorzeczu Drawy w ramach LIFE13 NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL jako przykład dobrych praktyk renaturyzacji rzek żwirodennych.” Organizatorami wydarzenia są: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie i Multiconsult Polska.

Projekt LIFEDrawaPL ma na celu poprawę stanu dorzeczy rzek Drawa, Radew i Grabowa, należących od obszarów Natura 2000. Troska o jakość naszych wód powierzchniowych i podziemnych jest nie tylko zadaniem, które stawiają sobie wszyscy ceniący środowisko naturalne, ale także obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Na gruncie unijnym konieczność ochrony wód i podejmowania działań mających na celu poprawę ich jakości definiuje tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE (Dz. U. L 327 z 22. 12. 2000, s. 1), wdrożona do przepisów prawa krajowego ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca  2017 r.

 

Dla gospodarowania wodami w Polsce istotną rolę pełni Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP), w którym wskazano jakie działania naprawcze należy podjąć w poszczególnych jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcwp), by osiągnąć cele środowiskowe zawarte w RDW – zaznacza Ilona Biedroń, ekspert obszaru gospodarka wodna, Multiconsult Polska. Program definiuje działania naprawcze dla 91% jcwp rzecznych i 40% jcwp jeziornych.

 

Warsztaty są  okazją do dyskusji na temat stanu polskich rzek, potrzeb w zakresie ich ochrony, ale także podzielenia się doświadczeniami w zakresie działań renaturyzacyjnych i  dobrych praktyk. Głównym ich punktem jest omówienie wyników uzyskanych w ramach projektu LIFEDrawaPL w zakresie rzek włosienicznikowych. Poza częścią dyskusyjną przewidziane są wizyty terenowe i praktyczna analiza rozwiązań dotyczących Drawy i Korytnicy.

 

Cieszymy się, że organizowane są tego typu wydarzenia. Niezwykle ważne jest to, by nie tylko prowadzić rozważania teoretyczne poprawy stanu ekologicznego polskich rzek, ale także dobrze planować i realizować prace utrzymaniowe. Dzięki prowadzeniu ich we właściwy sposób można wykorzystać  efekt samoistnej regeneracji i małym nakładem kosztów zrenaturyzować część polskich rzek – zauważa prof. dr hab. inż. Zbigniew Popek, SGGW.

 

 

Fot. Ilona Biedroń

Aktualności

Podpisanie umowy na prace Multiconsult Polska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Kolejne prace Multiconsult Polska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

26 sierpnia 2021

Tym razem zadanie zlecone przez spółkę CPK dotyczy infrastruktury kolejowej – tzw. szprychy nr 9, która będzie stanowiła nowe połączenie Warszawy, Łodzi, Sieradza i Wrocławia. Konsorcjum spółek inżynieryjnych, w skład którego wchodzi Multiconsult Polska w roli lidera oraz partnerzy: IDOM, Arcadis i Transprojekt Gdański wykona dokumentację przygotowawczą, niezbędną do budowy istotnego odcinka tej trasy.

Umowa, której wartość opiewa na kwotę ponad 38 mln zł netto, dotyczy wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, tzw. STEŚ, dla budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny oraz linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji dla około 200 km nowego szlaku kolejowego, po którym pociągi docelowo będą się mogły poruszać z prędkością do 350 km/h.

 

Konsorcjum, którego liderem jest Multiconsult Polska, odpowiada za przeprowadzenie szczegółowych analiz wariantów inwestycyjnych, przygotowanie prognoz ruchu, analiz ruchowo-eksploatacyjnych i środowiskowych. Ponadto przeprowadzona zostanie analiza kosztów i korzyści oraz analiza wielokryterialna, które pozwolić mają na wyłonienie rekomendowanego wariantu inwestycji. Powstanie także mapa do celów projektowych oraz przeprowadzone zostaną badania geologiczno-inżynierskie.  Na wykonanie tych prac przewidziano 15 miesięcy.

 

Jak wskazuje inwestor, celem budowy połączenia jest poprawa komunikacji kolejowej południowo-zachodniej Polski z centrum kraju – podróż w relacji Warszawa – Wrocław skróci się do 1 godziny i 55 minut. Budowa nowoczesnej infrastruktury ma także usprawnić komunikację międzynarodową oraz przyczynić się do wzmocnienia gospodarczego regionu.

 

To kolejne zadanie, które spółka Multiconsult Polska realizuje na rzecz CPK. Firma prowadzi obecnie inwentaryzacje przyrodnicze, w związku z planowaną budową nowych linii kolejowych, a także pełni rolę Konsultanta ds. badań terenu w zakresie przygotowań do budowy lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Fot. CPK

Aktualności

Umowa ramowa z PSE na przygotowanie dokumentacji środowiskowych

9 sierpnia 2021

W czerwcu br. spółka Multiconsult Polska podpisała umowę ramową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na potrzeby sporządzania dokumentacji środowiskowych dla projektów inwestycyjnych. Jesteśmy jedną z czterech firm wybranych przez PSE S.A. do opracowywania tego typu dokumentacji w ramach tzw. Pakietu I.

Umowa przewiduje wykonanie m.in. raportów o oddziaływaniu na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć oraz inwentaryzacji przyrodniczych. Dokumentacje środowiskowe będą przygotowywane dla inwestycji PSE realizowanych w okresie najbliższych 5 lat. Na wspomniany pakiet PSE S.A. zamierza przeznaczyć łącznie 16 901 401,10 zł brutto.

 

W skład zespołu Multiconsult Polska, który będzie prowadził prace na rzecz operatora, wejdą przyrodnicy różnych specjalności – w tym dendrolodzy, akustycy, specjaliści w zakresie pól elektromagnetycznych i inni eksperci zajmujący się analizami środowiskowymi.

 

Fot. PSE  S.A.

Aktualności

Multiconsult Polska zaangażowana w projektowanie autostrady A2

5 maja 2021

STRABAG, który jest generalnym wykonawcą autostrady A2 na odcinku Siedlce Zachód - rejon miejscowości Malinowiec, powierzył wykonanie prac projektowych tej trasy spółce Multiconsult Polska. Umowa pomiędzy spółkami została zawarta we wtorek, 20 kwietnia br.

Oferta firmy STRABAG została wyłoniona w lutym tego roku jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez GDDKiA w trybie 'Projektuj i Buduj’. Inwestor zawarł z wykonawcą kontrakt na realizację tego 19-kilometrowego odcinka autostrady A2 14 kwietnia. Multiconsult Polska wykona zaś prace projektowe tego odcinka trasy.

 

Zgodnie z założeniami autostrada A2 na odcinku Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec będzie trasą dwujezdniową o dwóch pasach, z zachowaniem rezerwy pod dobudowę pasa trzeciego. Przebiegać będzie przez miasto i gminę Siedlce oraz gminę Wiśniew i Zbuczyn. Zadaniem projektanta będzie przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego, obejmującego m.in. dokumentację branży drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). W zakres zadań projektanta wchodzi opracowanie projektu węzła drogowego 'Borki’ na przecięciu autostrady z DK2, dwóch MOP-ów (Miejsca Obsługi Podróżnych) oraz przejść i przepustów dla zwierząt.

 

Na wykonanie wszystkich prac projektowych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID mamy 8 miesięcy. Przed naszym zespołem czas wytężonej pracy, ale z tematem jesteśmy już zaznajomieni, ponieważ na zlecenie GDDKiA wykonaliśmy Koncepcje Programowe autostrady A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce, Siedlce – Biała Podlaska oraz Biała Podlaska – granica państwa. To ponad 130 km autostrady – wskazuje Arkadiusz Merchel, członek zarządu, dyrektor Pionu Projektowania Multiconsult Polska.

 

– Cieszymy się, że nasze doświadczenie w wykonywaniu skomplikowanych projektów drogowych zaowocowało. Z firmą STRABAG współpracujemy już przy budowie autostrady A1 na odcinku Kmieńsk  – Radomsko, tzw. odcinek C. Tu również przygotowaliśmy projekt budowlany oraz uzyskaliśmy decyzję ZRID – mówi Tomasz Nowakowski, koordynator zespołu projektowego Multiconsult Polska.         

 

Złożenie wniosku o ZRID przewidziano na grudzień tego roku, a zakończenie prac budowlanych na tym odcinku autostrady A2 nastąpi w 2024r.

   

Aktualności

Multiconsult Polska uczestniczy w projekcie 'Kampinos WetLife’

29 kwietnia 2021

Konsorcjum firm KOMES WATER i Multiconsult Polska rozpoczęło pracę nad opracowaniem dla Kampinoskiego Parku Narodowego koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji (progów piętrzących) na kanale Łasica i kanale Zborowskim oraz naturalizacji ich koryt w ramach projektu Kampinos WetLife LIFE19 NAT/PL/000746. Umowa między konsorcjum a Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią REC Polska została podpisana 6 kwietnia br.

Działania, w które włącza się Multiconsult Polska i KOMES WATER dotyczą cennej przyrodniczo Puszczy Kampinoskiej, położonej na północny-zachód od Warszawy. Mają na celu poprawę stosunków wodnych zaburzonych przez ingerencję człowieka, zwłaszcza przez prowadzone w minionych latach melioracje rolnicze. Efektem tych prac ma być lepsze uwilgotnienie mokradeł i odtworzenie przepływu w łęgach, a także unaturalnienie sztucznych cieków na trzech wyznaczonych obszarach KPN: Dolna Łasica, Żurawiowe i Kanał Zaborowski.

 

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

– wstępna analiza i weryfikacja rozwiązań projektowych;

– prace geodezyjne i materiały geodezyjne;

– obliczenia hydrauliczne i modelowanie hydrauliczne 2D;

– materiały na potrzeby konsultacji społecznych;

– Koncepcja programowo-przestrzenna działań technicznych.

 

Poza pracami projektowo-koncepcyjnymi, niezwykle istotną część projektu stanowią wizyty terenowe, w trakcie których omawiane będą wszystkie rozpatrywane warianty realizacji zadania. Pierwsza z nich miała miejsce 19 i 20 kwietnia. W jej trakcie pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego i REC Polska zaprezentowali ogólny zarys i ideę projektu, istniejące obiekty hydrotechniczne i odcinki kanałów przewidziane do unaturalnienia. Ważnym elementem projektu będą pomiary terenowe, które pozwolą zespołom eksperckim na opracowanie hydrologicznych i hydraulicznych modeli matematycznych odwzorowujących specyfikę badanego obszaru. Wypracowane rozwiązania zostaną szczegółowo omówione z mieszkańcami okolicznych terenów w ramach konsultacji społecznych.

 

Z uwagi na złożony charakter prac w zadanie zaangażowani będą eksperci wielu dziedzin, w tym hydrolodzy, hydrotechnicy, geodeci, specjaliści z zakresu modelowania hydraulicznego, renaturyzacji i spraw społecznych. Na wykonanie prac mają 11 miesięcy.

Aktualności

Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

15 kwietnia 2021

Trwają prace budowlane na terenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Multiconsult Polska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji.

Inwestycja realizowana przez Szpitale Pomorskie sp. z o.o. polega na rozbudowie wejherowskiego szpitala o nowy, trzykondygnacyjny budynek o powierzchni około 9 tys. m -. W budynku tym, na parterze, będzie mieścił się Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, wyposażony w 40 łóżek oraz Oddział Kardiochirurgii z 28 miejscami dla pacjentów. Na  pierwszym piętrze znajdować się będzie blok operacyjny z 7 salami. Ponadto na terenie obiektu funkcjonować mają m.in.: Sterylizatornia, Zakład Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi), Zakład Patomorfologii oraz pomieszczenia techniczne. Powstanie także łącznik, pozwalający na sprawną komunikację między istniejącym dotychczas budynkiem szpitala a jego nowo wybudowaną częścią. Inwestycja obejmuje także budowę wind, przystosowanych do transportu pacjentów, aparatury medycznej oraz zespołów ratowniczych.

 

Swoje zadania związane z funkcją Inżyniera Kontraktu zespół Multiconsult Polska zaczął pełnić w październiku 2018 r. Do obowiązków Inżyniera należy m.in.: nadzór nad robotami budowlanymi, weryfikacja dokumentacji projektowej i kontrola finansowa inwestycji. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym ubiegłego roku. Wykonana została już konstrukcja budynku. W chwili obecnej realizowane są prace związane z budową dachu budynku bloku operacyjnego. Zakończono montaż stolarki okiennej na wszystkich piętrach obiektu. Trwają prace nad wyprawą tynkarską elewacji na dobudowie wind do części istniejącego budynku szpitala.  Zakończenie budowy przewidziane jest w kwietniu 2022r.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aktualności

Autostrada A2 Siedlce – Biała Podlaska coraz bliżej

17 marca 2021

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach dotyczących wyłonienia wykonawców, którzy zaprojektują i wybudują autostradę A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. Koncepcję Programową tego odcinka trasy opracował zespół projektowy Multiconsult Polska.

Umowa na wykonanie Koncepcji między GDDKiA a firmą Multiconsult Polska została zawarta w lipcu 2018 r. Prace nad nią zostały zakończone w grudniu 2020 r. wraz z podpisaniem przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

 

Prace projektowe dotyczyły 63,5 km trasy o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z rezerwą pod pas trzeci. Przewidziane zostały trzy węzły drogowe, w tym węzeł Łukowisko, stanowiący połączenie autostrady A2 z drogą ekspresową S19. Zaplanowano także 3 pary miejsc obsługi podróżnych oraz 2 obwody drogowe przeznaczone na potrzeby utrzymania tej trasy.

 

– Zaprojektowaliśmy 40 mostów i wiaduktów oraz na przekroczeniu dolin rzek Krzymosza, Piszczanka i Krzywula 3 estakady o długości ponad 250 metrów. Jeśli chodzi o rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, to w projekcie przewidzieliśmy 20 przejść dla dużych i średnich zwierząt, 111 przejść dla zwierząt małych i płazów. Ponadto dokumentacja obejmuje  przebudowę około 31 km istniejących dróg publicznych oraz budowę około 132 km dróg dodatkowych, mających służyć obsłudze trenerów przyległych – podkreśla Jerzy Słabik, główny projektant drogowy, Multiconsult Polska.

 

Ten fragment autostrady zlokalizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego i  lubelskiego, w powiecie siedleckim, łosickim i bialskim. GDDKiA, na potrzeby postępowań przetargowych realizowanych w systemie Projektuj i Buduj, podzieliła ten odcinek na cztery: węzeł Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec, rejon miejscowości Malinowiec – węzeł Łukowisko, węzeł Łukowisko – rejon miejscowości Swory oraz rejon miejscowości Swory – węzeł Biała Podlaska. Zamawiający planuje podpisać umowy z wykonawcami poszczególnych odcinków w drugim kwartale 2021 r.

Aktualności