Konsultant CPK ds. badań terenu

KLIENT: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny powierzył firmie Multiconsult Polska rolę Konsultanta ds. badań terenu. Zadaniem Konsultanta będzie przeprowadzenie analiz przestrzennych i badań podłoża gruntowego dla lotniskowej części przedsięwzięcia, jakim jest budowa Multimodalnego Węzła Transportowego w centralnej części Polski. Zebrane zostaną kompleksowe dane o terenie, niezbędne na dalszych etapach przygotowania i realizacji tej inwestycji. Efektem prac Konsultanta będzie stworzenie bazy GIS/BIM opierającej się na platformie wymiany danych (Wspólne Środowisko Danych) i zawierającej dokumentację cyfrową, dane geoprzestrzenne GIS oraz trójwymiarowe modele BIM.

W pierwszym etapie realizacji umowy wykonana zostanie kompleksowa analiza danych archiwalnych, m.in. analiza danych geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie zasobów wód podziemnych i geotermii. Zgodnie z założeniami Zamawiającego inwestycja ma być realizowana w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Stąd zespół ekspertów Multiconsult Polska sprawdzi możliwość zastosowania rozwiązań geotermalnych – geotermii nisko- i średniotemperaturowej. Ponadto Wykonawca opracuje projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej oraz uzyska jego zatwierdzenie. W pierwszym etapie umowy zostaną wykonane również geodezyjne naloty fotogrametryczne.

Etap drugi stanowić będą badania przygotowawcze, w ramach których przeprowadzone zostaną badania hydrogeologiczne dla terenu o powierzchni około 157 km2. Pobrane zostaną także próbki wód podziemnych i gruntów do badań laboratoryjnych. Multiconsult Polska wykona badania geofizyczne oraz rozpoznanie geotechniczne na obszarze o powierzchni około 35 km2. Opracuje także mapę do celów projektowych. W niezbędnym zakresie przeprowadzone zostaną również badania archeologiczne i prace saperskie oraz ocena stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych i inwentaryzacja sieci uzbrojenia.

Wybrane projekty