OBWODNICA SZCZECINKA

KLIENT: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Multiconsult Polska Sp. z o.o. pełnił nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzał kontraktem dla zadania -Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11

Zakres projektu:

 • budowa nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S,
 • budowa dwupoziomowych bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową,
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty, przepusty, przejścia dla zwierząt),
 • budowa skrzyżowań,
 • budowa odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
 • budowa dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi,
 • budowa ciągów pieszych i rowerowych oraz zatok autobusowych,
 • budowa kanalizacji deszczowej, rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
 • budowa kanalizacji teletechnicznej,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (zieleń ochronna, urządzenia podczyszczające wody opadowe, ekrany akustyczne),
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu kolejowego i ogrodzenia drogi,
 • budowa elementów systemu zarządzania ruchem drogowym i kolejowym,
 • budowa oświetlenia,
 • przebudowa istniejących dróg i zjazdów,
 • przebudowa istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych.

Obwodnica Szczecinka jest dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Droga ma długość 12 km, omija Szczecinek od wschodu i wyprowadza z miasta ruch tranzytowy w ciągu DK nr 11. Na włączeniach w istniejącą DK nr 11 zlokalizowano ronda, a na samej obwodnicy dwa węzły drogowe. Węzeł Szczecinek-Centrum połączył obwodnicę z DK nr 20, a węzeł Szczecinek-Wschód z terenami przemysłowymi.

Inwestycję realizowało konsorcjum firm EUROVIA POLSKA SA i WARBUD SA.

Wybrane projekty