Zmiany w Prawie wodnym w praktyce

30 stycznia 2018

W pierwszym dniu 2018 roku ustawodawca powołał nowy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną ? Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który sprawuje zarząd nad wodami. Zwiększona została liczba Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej ? z 7 do 11 (ustanowiono nowe RZGW w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie). Zlikwidowanych zostało 49 Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, zastąpiły je Zarządy Zlewni. Zmianie uległy także struktury zarządzania gospodarką wodną. Co oznacza to dla inwestorów?

Wody Polskie i ich kompetencje

Na mocy nowych regulacji zarówno projekty planów zagospodarowania przestrzennego, jak i decyzje o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy linii kolejowych wymagają uzgodnienia z nowo powołanym podmiotem – Wodami Polskimi, który odpowiada teraz za gospodarkę wodną. Uzyskanie pozytywnej opinii od Wód Polskich determinuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia oraz  rozpoczęcie prac budowlanych. Warto zwrócić uwagę, że wcześniej uzyskane przez inwestora zgody na rozpoczęcie inwestycji nie gwarantują otrzymania pozwoleń na kontynuacje tych przedsięwzięć. Może to doprowadzić do wydłużenia czasu realizacji inwestycji, a nawet ich wstrzymania – mówi Andrzej Krzyszczak, Multiconsult Polska.

Określone ograny Wód Polskich są także kompetentne w sprawach zgód wodnoprawnych. Nowe przepisy przewidują cztery tryby ich wydania:

 • wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • wydanie oceny wodnoprawnej,
 • wydanie decyzji zwalniającej z niektórych zakazów wynikających z ustawy.

W Prawie wodnym można znaleźć szczegółowy katalog działań wymagających pozwolenia wodnoprawnego i czynności wymagających zgłoszenia wodnoprawnego – dodaje Andrzej Krzyszczak, Multiconsult Polska.

Warto również zwrócić uwagę na wprowadzenie  – bez okresu przejściowego – nowego organu uzgadniającego (Wody Polskie) do procesów oceny oddziaływania na środowisko inwestycji. Oznacza to, że również w przypadku trwających już procedur administracyjnych związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentacji środowiskowej, a nawet np. zaskarżaniem już wydanych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych nowy organ powinien zostać również uwzględniony. Może to powodować szereg problemów natury proceduralnej i utrudnić realizację projektów inwestycyjnych – wskazuje Andrzej Krzyszczak, Multiconsult Polska.

Ważne novum – ocena wodnoprawna

Inwestorzy, którzy planują określone w ustawie przedsięwzięcia zobowiązani są do uzyskania tzw. oceny wodnoprawnej. Wydawana jest ona w drodze decyzji na podstawie analizy wpływu inwestycji lub działań z nią związanych na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w ustawie.

Konieczność uzyskania oceny wodnoprawnej nie stanowi w żadnym wypadku obowiązku alternatywnego względem pozwolenia wodnoprawnego. Mogą zachodzić sytuacje, w których konkretne przedsięwzięcie będzie wymagało uzyskania obu dokumentów – mówi radca prawny Krzysztof Kufel z Kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci. Prawo wodne wyłącza obowiązek uzyskania oceny wodnoprawnej w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ocenę wodnoprawną w tym przypadku zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania na środowisko – dodaje.

Ocena wodnoprawna jest kolejną decyzją administracyjną, której uzyskanie warunkuje realizację inwestycji, które mogą wpłynąć na cele środowiskowe wskazane w Prawie wodnym.

Wygaśnięcie decyzji

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wygasła część decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości zagrożonych powodzią wydanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Co istotne, wygaśnięcie nie dotyczy decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych, jak również decyzji, na podstawie których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. Wygaśnięcie nie obejmuje również decyzji dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

Inwestorzy są zobligowani do ubiegania się o wydanie nowych decyzji, ale nie ma pewności, że ich wnioski zostaną ponownie pozytywnie rozpatrzone.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024