Zintegrowana gospodarka wodna – opracowanie przygotowane

22 sierpnia 2017

Na początku 2016 r. zakończyliśmy opracowanie pod nazwą: Studium Wykonalności ? Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w powiecie warszawskim zachodnim oraz powiecie nowodworskim i powiecie sochaczewskim, z uwzględnieniem obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego. Projekt objął 11 gmin o łącznej powierzchni ponad 1000 km2 w tym 385,4 km2 to obszar Kampinoskiego Parku Narodowego. W ramach opracowania przeanalizowano niemal 200 różnych obiektów. Były to m. in. urządzenia hydrotechniczne na ciekach wodnych, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, starorzecza, oczka wodne i inne.

Biorąc pod uwagę zasięg terytorialny potencjalnych inwestycji i kompleksowość problematyki, Studium jest pierwszym tego typu opracowaniem w województwie mazowieckim, obejmującym tak szerokie spektrum gospodarki wodnej, w powiązaniu z propozycją zagospodarowania miejskiej i pozamiejskiej przestrzeni publicznej.

Cel jaki został postawiony przed wykonawcami Studium został osiągnięty poprzez opracowanie kompleksowego Programu obejmującego kwestie rozwiązań technicznych i przestrzennych oraz obszerny zakres zagadnień środowiskowych, społecznych i finansowych.

Po analizie szeregu wariantów zaproponowano kompleksową propozycję inwestycyjną na kwotę ok. 116 mln złotych PLN oraz wskazano możliwe źródła finansowania. Obejmuje ona proponowaną  część inwestycji, możliwych do dofinasowania w bieżącej perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Studium w obecnej formie jest dokumentem inicjującym procedurę pozyskiwania funduszy na finansowanie poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz stanowi podstawę do opracowania szczegółowych gminnych planów inwestycyjnych, w zakresie gospodarki wodnej i przestrzennej.

Wnioski ze studium  zostały w lutym i marcu br. zaprezentowane interesariuszom projektu oraz władzom samorządowym województwa mazowieckiego.

Aktualności