Zielone Światło dla obwodnicy Szczecinka- trasa S11

22 sierpnia 2017

Inwestycja, dla której Multiconsult Polska od listopada 2015 pełni funkcję Inżyniera Kontraktu oraz sprawuje Nadzór Inwestorski, obejmuje zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi ekspresowej S11.

Trasa o długości 12 km omijać będzie Szczecinek od wschodu i przyczyni się do zmniejszenia ruchu tranzytowego w mieście.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następując elementy:

  • budowa nowego odcinka drogi ekspresowej (klasy S) o przekroju dwujezdniowym, każda jezdnia o dwóch pasach ruchu,
  • budowa dwóch węzłów drogowych – -Szczecinek Śródmieście- i -Szczecinek Wschód-,
  • budowa obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (wiadukty, mosty, estakady),
  • przebudowa istniejących dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych),
  • wykonanie elementów ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, urządzenia oczyszczające wody opadowe, zieleń ochronna),
  • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie),
  • przebudowa istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych oraz sieci gazowych i instalacji sanitarnych,
  • wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 20.03.2017 a realizacja będzie trwała do czerwca 2019. Wszelkie aktualności dotyczące projektu dostępne są pod adresem www.obwodnica-szczecinka.pl

Aktualności