Zapewnienie dostępu do wody a sytuacja w Polsce

30 kwietnia 2019

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ośrodek Informacji ONZ co najmniej 1,8 miliarda ludzi na świecie korzysta z zanieczyszczonej wody pitnej. Mimo, że od 1990 roku 2,6 miliarda osób uzyskało dostęp do ulepszonych źródeł wody pitnej, to wciąż 663 miliony go nie posiada. Woda jest niezastąpiona w naszym życiu. Stanowi przedmiot konsumpcji, warunek higieny i rekreacji oraz czynnik rozwoju gospodarki, rolnictwa i przemysłu, a nawet transportu. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wszystkim dostępu do tego dobra. Jak wygląda sytuacja w naszym kraju? Z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć? Co jeszcze zostało do zrobienia? Wskazuje Zbigniew Wieteska, ekspert naszej firmy.

Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę- przeznaczona- do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania s-cieko-w określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. 2001, nr 72, poz. 747). Zapewnienie zaopatrzenia w wode-, a takz-e usuwanie s-cieko-w nalez-y do zadan- własnych gmin. W szczególności obejmują one sprawy wodocia-go-w i zaopatrzenia w wode-, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania s-cieko-w komunalnych. Inwestycje w tym zakresie sa- definiowane jako działania celu publicznego.

W Polsce odsetek ludnos-ci korzystaja-cej z oczyszczalni s-cieko-w i sieci wodocia-gowej od ponad dwóch dekad stale rośnie.

Korzystny trend wynika z dostępności unijnych funduszy strukturalnych, które od 2004 r. były na te cele przeznaczane.

Pewnym wyznacznikiem wyzwan-, kto-re stoja- przed Polska- w zakresie zapewnienia doste-pu do wody, są cele zro-wnowaz-onego rozwoju postawione przez ONZ. Wśród nich cel szósty: -Zapewnic- wszystkim ludziom doste-p do wody i warunko-w sanitarnych poprzez zro-wnowaz-ona- gospodarke- zasobami wodnymi-. Działania w jego ramach polegają m.in. na realizacji do 2030 roku wyznaczonych zadań. Obejmują one m.in. zapewnienie powszechnego i sprawiedliwego doste-pu do bezpiecznej wody pitnej po przyste-pnej cenie, dostępu do odpowiednich i godziwych warunko-w sanitarnych i higienicznych dla wszystkich, przy czym nalez-y zwro-cic- szczego-lna- uwage- na potrzeby kobiet, dziewcza-t i oso-b z-yja-cych w trudnych warunkach, poprawa jakości wody poprzez redukcje- zanieczyszczen-, likwidowanie wysypisk s-mieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiało-w, a także zmniejszenie o połowe- ilos-ci nieoczyszczonych s-cieko-w oraz podniesienie poziomu recyklingu i bezpiecznego ponownego uz-ytkowania materiało-w w skali globalnej. To jednak nie wszystko. Założono również, że do 2030 roku podniesiona zostanie efektywnos-c- wykorzystywania wody we wszystkich sektorach gospodarki oraz zapewniony zostanie zro-wnowaz-ony jej pobo-r. Należałoby również zapewnic- ochrone- ekosystemom zależnym od wód oraz zasobom wód podziemnych, które w wielu regionach są nadmiernie eksploatowane.

Jak odnosi się to to Polski- Wbrew pozorom w kaz-dym z wymienionych punkto-w mamy cos- do zrobienia. Prawo unijne wymusza działania w wielu obszarach np. w zakresie ograniczenia zrzutu substancji szkodliwych dla s-rodowiska wodnego czy organizacji systemu zarza-dzania gospodarka- wodna-. Osia-gnie-cie wielu z tych celo-w stoi jeszcze przed nami. Wśród najważniejszych wyzwań należy wymienić poprawę stanu ekosystemo-w, wzrost efektywności gospodarowania woda- oraz zwiększenie zaangażowania lokalnych społecznos-ci.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024