Wywiad z Prezesem Multiconsult Polska dla gazety Rzeczpospolita

16 sierpnia 2017

Prezes Multiconsult Polska, Jarosław Wielopolski, został poproszony o zabranie głosu w sprawie usług doradczych, coraz bardziej popularnych w dużych korporacjach. O korzyściach płynących z tego rodzaju usług można dowiedzieć się w wywiadzie dla gazety Rzeczpospolita w panelu Ekspertów.

Do jakich podmioto-w rynku budowlano-infrastrukturalnego kierowana jest oferta firmy Multiconsult- Czy mali gracze nie powinni obawiać sie- wysokiego kosztu doradztwa, niewspo-łmiernego z kosztami samej inwestycji-

Nasza oferta odpowiada na zapotrzebowanie wie-kszos-ci podmioto-w chca-cych skutecznie i terminowo zrealizowac- inwestycje- budowlana-. Nasza praca w fazie przygotowawczej polega na analizie i doborze optymalnego wariantu realizacyjnego. Kaz-da- inwestycje- rozpatrujemy przede wszystkim pod ka-tem technicznej moz-liwos-ci wdroz-enia, ale ro-wniez- pod ka-tem s-rodowiskowym, finansowym, ekonomicznym. Nasza usługa, podobnie jak doradztwo prawne, ma zapobiegac- kosztownym błe-dom. Kiedy klient zamierza przeznaczyc- dziesia-tki miliono-w złotych, konieczne jest wre-cz dodatkowe zainwestowanie w prawidłowa- obsługe- projektu. Brak tego typu doradcy, to pro-ba leczenia zawału przy pomocy tabletek kupionych w supermarkecie. Nasza wiedza w zakresie realizacji inwestycji oparta jest na kilkuset wdroz-onych zadaniach, wartych miliardy złotych, na kto-rych pełnilis-my role- inz-yniera kontraktu, doradcy ba-dz- projektanta. Na co dzien- wcia-z- widzimy, jak drogie moga- byc- błe-dy w fazie przedprojektowej, w projektowaniu czy w realizacji.

Jakie najwie-ksze błe-dy popełniaja- mniejsi inwestorzy, kto-rzy dopiero zaczynaja- istniec- na rynku infrastruktury transportowej ba-dz- energetycznej-
Wiele podmioto-w, nie tylko tych mniejszych, skupia sie- przede wszystkim na szukaniu oszcze-dnos-ci w bezpos-rednich nakładach inwestycyjnych, bez wczes-niejszej analizy całego okresu z-ycia projektu. Natomiast dopiero pełna analiza, biora-ca pod uwage- szereg koszto-w dodatkowych lub ryzyk wynikaja-cych z kwestii s-rodowiskowych, lokalizacyjnych, technologicznych czy prawnych, pozwala na optymalne prowadzenie inwestycji. Nasze zespoły projektanto-w, inspektoro-w nadzoru, ale tez- eksperto-w s-rodowiskowych, finansowych i prawnych, poprzez s-cisła- wspo-łprace- sa- w stanie tak przygotowac- i poprowadzic- inwestycje-, aby zminimalizowac- prawdopodobien-stwo wysta-pienia ryzyk i jednoczes-nie zmaksymalizowac- szanse powodzenia projektu.

Wiele firm prywatnych, jak i podmioto-w publicznych, w tym przede wszystkim samorza-dy, przy budowie infrastruktury wspiera sie- s-rodkami unijnymi. Czy prowadza- Pan-stwo ro-wniez- pomoc techniczna- i prawna- w zakresie ubiegania sie- i po-z-niejszego wykorzystywania tych s-rodko-w-

Oczywis-cie, zdecydowana wie-kszos-c- projekto-w, kto-re realizujemy, czy to z zakresu projektowania, nadzoru czy doradztwa, dotyczy projekto-w ubiegaja-cych sie- o dofinansowanie lub wspo-łfinansowanych z funduszy zewne-trznych. Dlatego waz-nym ogniwem w naszej firmie jest zespo-ł konsultanto-w zajmuja-cych sie- pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy dla inwestycji infrastrukturalnych. Zespo-ł ten wspiera ro-wniez- projektanto-w i inz-yniero-w kontraktu w takiej realizacji prac, kto-ra zwie-ksza szanse projektu na pozyskiwanie do finansowania. Przy tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej, wspo-łpracujemy z Ministerstwem Rozwoju, Centrum Unijnych Projekto-w Transportowych oraz szeregiem Urze-do-w Marszałkowskich.

Jednym z ostatnich Pan-stwa projekto-w była wspo-łpraca z SKM. Na czym polegała Pan-stwa rola w tym projekcie i jakie korzys-ci osia-gne-li partnerzy z Kolei-
W projekcie SKM pełnilis-my role- Inwestora Zaste-pczego, czyli doradcy, kto-ry pomagał klientowi przejs-c- przez cały proces inwestycyjny. Nasza- prace- rozpocze-lis-my od przygotowania i uzgodnienia koncepcji całego zadania, potem przeprowadzilis-my procedure- wyłonienia wykonawcy robo-t budowlanych wraz z projektem, a naste-pnie ich nadzorowania i rozliczenia. Całos-c- kontraktu została przeprowadzona zgodnie z parametrami uzgodnionymi z zamawiaja-cym. Mys-le-, z-e moz-e to byc- wzorcowy przykład dla innych podmioto-w chca-cych sprawnie przeprowadzic- swoje inwestycje, niezalez-nie od ich stopnia złoz-onos-ci.

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024