Ustawa inwestycyjna – coraz bliżej

10 listopada 2017

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło i oddało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego ? tzw. ustawy inwestycyjnej. Ma ona stworzyć podwaliny pod wdrożenie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Planowana regulacja zmienia między innymi przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Resort zapowiada, że nowe regulacje mogą wejść w życie już na początku 2018 roku.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

W projekcie omawianej ustawy zostały określone obostrzenia dotyczące obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych, które mają wpłynąć ma usprawnienie budowlanego procesu inwestycyjnego. Co więcej, ustawodawca doprecyzował terminy obsługi zgłaszanych i wykonywanych etapów prac przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej. Ma to przyczynić się do bardziej precyzyjnego określania szacowanego czasu realizacji opracowań geodezyjnych.

Dodatkowo, nowa ustawa oznacza ewolucję modelu pobierania opłat za udostępnianie materiałów państwowych zasobów wykonawcom prac geodezyjnych.

Resort szacuje, że planowane zmiany pozwolą usprawnić prowadzone działania inwestycyjno-budowlane oraz zmniejszyć biurokrację.

Prawo budowlane

Nowelizacja wprowadzi także szereg modyfikacji w prawie budowalnym. Najważniejsza z nich związana jest z podziałem projektu budowlanego na projekt inwestycyjny – podlegający weryfikacji przez organ administracji publicznej – i projekt techniczny, za który wyłączną odpowiedzialność przejmie projektant. Takie doprecyzowanie zdecydowanie przyspieszy wydawanie pozwolenia na budowę.

Warto dodać, że prawodawca określił, w jakich sytuacjach organ administracji architektoniczno-budowlanej może samodzielnie wydać decyzję umożliwiającą inwestorowi odstąpienie od przepisów, oraz to, kiedy wymagane jest wcześniejsze uzyskanie upoważnienia właściwego ministra. Zmiana podyktowana jest tym, że do tej pory funkcjonowało wiele interpretacji regulacji w tym zakresie.

W nowych przepisach znalazł się także zapis dotyczący adresu pod jaki – w toku postępowania – należy doręczać korespondencję urzędową. Będzie nim miejsce wskazane w ewidencji gruntów i budynków.

Planowanie przestrzenne

Wprowadzony ma zostać nowy instrument planistyczny  – obszar zorganizowanego inwestowania – OZI. Jest to narzędzie usprawniające współpracę gmin z inwestorami przy dużych projektach urbanistycznych.

Należy zwrócić uwagę, że ta propozycja jest jedynie uzupełnieniem obecnego katalogu instrumentów planistycznych, który składa się wyłącznie z planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Wprowadzenie OZI pozwoli na zintegrowanie planowania przestrzennego na dużych terenach w racjonalny sposób.

Nowe przepisy mają przyczynić się do zmniejszenia ilości błędów w określaniu przestrzeni. A także – w przypadku komercyjnych inwestycji mieszkaniowych – ułatwić zaprojektowanie estetycznej przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej, wyposażonej w tereny zielone oraz infrastrukturę społeczną. Ponadto doprecyzowują one warunki dotyczące -dobrego sąsiedztwa- oraz dostępu do drogi publicznej.

Zdaniem eksperta-

Tzw. ustawa inwestycyjna ma szansę stać się najważniejszą ze wszystkich specustaw z obszaru inwestycji, które obowiązują w Polsce. Głównie ze względu na swój szeroki zakres regulacji oraz rozwojowy charakter – mówi Renata Mordak, Multiconsult Polska. Trudno na tym etapie prognozować, czy planowane zmiany spowodują całkowitą rezygnację z aktualnych rozwiązań Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Ustawodawca nie określił bowiem jednoznacznie, które z regulacji zastąpią przepisy nowej ustawy – dodaje Renata Mordak, Multiconsult.

Cały projekt ustawy dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303101

Aktualności