Multiconsult Polska wykonawcą kolejnych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

9 grudnia 2020

W postępowaniu przetargowym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wyłoniło firmę Multiconsult Polska jako wykonawcę zadania ?Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z publikacją?. Umowa została podpisana 4 grudnia 2020 r., a jej wartość to 5 226 270 zł.

Mapy zagrożenia powodziowego opracowywane są dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Konieczność przygotowania i aktualizacji map wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz tzw. -Dyrektywy Powodziowej- – Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.  w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

Podpisana umowa realizowana jest w ramach Projektu: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16) dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres prac obejmuje wykonanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla 53 rzek o łącznej długości ponad 1000 km rzek. Odcinki tych rzek wskazano w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego zakończonej w 2018 roku. Jednym z etapów procesu przygotowywania przedmiotowych map będą uzgodnienia z właściwymi wojewodami.

Realizacja zadania zwieńczona zostanie opracowaniem aktualizacji Raportu dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – wskazuje Ilona Biedroń, koordynator obszaru gospodarka wodna, Multiconsult Polska, pełniąca rolę Kierownika Zadania w ramach powierzonego zamówienia.

 

Aktualności