Multiconsult Polska uczestniczy w projekcie ‘Kampinos WetLife’

Konsorcjum firm KOMES WATER i Multiconsult Polska rozpoczęło pracę nad opracowaniem dla Kampinoskiego Parku Narodowego koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji (progów piętrzących) na kanale Łasica i kanale Zborowskim oraz naturalizacji ich koryt w ramach projektu Kampinos WetLife LIFE19 NAT/PL/000746. Umowa między konsorcjum a Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią REC Polska została podpisana 6 kwietnia br.

29. kwietnia, 2021

Działania, w które włącza się Multiconsult Polska i KOMES WATER dotyczą cennej przyrodniczo Puszczy Kampinoskiej, położonej na północny-zachód od Warszawy. Mają na celu poprawę stosunków wodnych zaburzonych przez ingerencję człowieka, zwłaszcza przez prowadzone w minionych latach melioracje rolnicze. Efektem tych prac ma być lepsze uwilgotnienie mokradeł i odtworzenie przepływu w łęgach, a także unaturalnienie sztucznych cieków na trzech wyznaczonych obszarach KPN: Dolna Łasica, Żurawiowe i Kanał Zaborowski.

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

– wstępna analiza i weryfikacja rozwiązań projektowych;

– prace geodezyjne i materiały geodezyjne;

– obliczenia hydrauliczne i modelowanie hydrauliczne 2D;

– materiały na potrzeby konsultacji społecznych;

– Koncepcja programowo-przestrzenna działań technicznych.

Poza pracami projektowo-koncepcyjnymi, niezwykle istotną część projektu stanowią wizyty terenowe, w trakcie których omawiane będą wszystkie rozpatrywane warianty realizacji zadania. Pierwsza z nich miała miejsce 19 i 20 kwietnia. W jej trakcie pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego i REC Polska zaprezentowali ogólny zarys i ideę projektu, istniejące obiekty hydrotechniczne i odcinki kanałów przewidziane do jeton unaturalnienia. Ważnym elementem projektu będą pomiary terenowe, które pozwolą zespołom eksperckim na opracowanie hydrologicznych i hydraulicznych modeli matematycznych odwzorowujących specyfikę badanego obszaru. Wypracowane rozwiązania zostaną szczegółowo omówione z mieszkańcami okolicznych terenów w ramach konsultacji społecznych.

Z uwagi na złożony charakter prac w zadanie zaangażowani będą eksperci wielu dziedzin, w tym hydrolodzy, hydrotechnicy, geodeci, specjaliści z zakresu modelowania hydraulicznego, renaturyzacji i spraw społecznych. Na wykonanie prac mają 11 miesięcy.