Kolejna obwodnica w portfolio Multiconsult Polska

19 lutego 2020

GDDKiA wybrała Multiconsult Polska jako firmę, która wykona dokumentację projektową dla zadania ?Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów ? Żerkowice) od km 122+500 do km 130+135?. Projekt przedmiotowego odcinka stanowi kolejny etap powstawania ciągu obwodnicy Poręby i Zawiercia.

Głównym elementem zadania jest wykonanie przez Multiconsult Polska dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych decyzji administracyjnych. W zakresie objętym zamówieniem są również odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz w rękojmi.

W ciągu 17 miesięcy od podpisania umowy, które odbyło się 21 stycznia 2020 r. powinien zostać wykonany pierwszy etap działań, do którego należy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewidzianych zostało 7 miesięcy. Natomiast na ostatni etap – 88 miesięcy (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

Projektowany odcinek obwodnicy Zawiercia i Poręby ma długość prawie 8 km i będzie stanowić nowy dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 78.

Aktualności