Inwentaryzacja przyrodnicza wzdłuż linii kolejowej nr 358

22 sierpnia 2017

Efektem inwentaryzacji przyrodniczej jest ekspertyza przyrodnicza zawierająca wyniki przeprowadzonych prac terenowych wraz z oceną walorów zinwentaryzowanych elementów środowiska przyrodniczego.

Waloryzacja ta jest najczęściej elementem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia, składanych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia, nazywanej w skrócie decyzją środowiskową, wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków grzybów, roślin lub zwierząt objętych ochroną albo wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Konieczność wykonania waloryzacji przyrodniczej wynika z obowiązujących przepisów prawa: ustawy o ochronie przyrody (art. 56 i 83b), oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 51, 62a i 66).

Aktualności