Vann og Avl-p

En sikker vannforsyning og en milj?riktig avl?psh?ndtering er en grunnleggende forutsetning for v?r h?ye levestandard. Forventede klimaendringer stiller dessuten nye og skjerpede krav til utforming av samfunnets infrastruktur.

Med h-y fagkompetanse, helhetsforst-else og tverrfaglighet har Multiconsult i en -rrekke prosjektert vann, avl-p og overvannssystemer for offentlige og private kunder. V-re medarbeidere har solid kompetanse og erfaring innen tradisjonell kommunalteknikk, VA for samferdselsanlegg, olje/gass installasjoner og industri.

De fleste har et forhold til drikkevann og avl-pssystemer til v-re hjem og arbeidsplasser, og tar denne type infrastruktur som en selvf-lge. Vi vet imidlertid at dette ikke kommer av seg selv, men er et resultat av h-ye offentlige krav, god planlegging og gjennomf-ring, etterfulgt av en krevende driftsfase.

Infrastruktur for de ulike etater krever stadig mer av plassen i grunnen i by og gater. Multiconsult er ledende innen 3D prosjektering/BIM og i kombinasjon med v-r tverrfaglighet sikrer vi Byggherren kostnadseffektive og byggbare l-sninger.

V-re typiske produkter er:

 •  Ledningsanlegg for kommuner, samferdsel og olje/gass/industri
 • Trykk-kningsstasjoner, pumpestasjoner og h-ydebasseng
 • Tradisjonell og alternativ overvannsh-ndtering/LOD
 • Overvannsh-ndtering. Dette inneb-rer drenering, fordr-yning, behandling, og – lede bort overflatevann
 • Sanering og rehabilitering, inklusive no-dig metoder
 • Sj-ledninger, dykkeledninger, inntaks- og utslippsledninger
 • Akvakulturanlegg, oppdrettsanlegg og avsaltningsanlegg
 • Naturbaserte renseprosesser og mekanisk/kjemisk renseteknikk
 • Fjernvarme- og fjernkj-lingsledningsnett
 • Hovedplaner for vann og avl-p
 • Modellering av vann, avl-p og overvannsystemer
 • Kommunalteknisk r-dgivning (driftsassistanse, benchmarking og gebyrforvaltning)

I tillegg til tidligfase r-dgivning og detaljert prosjektering, leverer vi ogs- tilbudsgrunnlag, f-lger opp under igangsetting og utbygging av ulike VA-anlegg (byggeledelse) og kan bist- med r-dgivning i de ulike anleggenes driftsfase.