Analyser og kapasitetsvurderinger

Multiconsult besitter et solid analysemilj? innenfor samfunns?konomi og bedrifts?konomi med tilgang p? et bredt sett av metoder for ? gi best mulig st?tte til beslutninger om kollektivtilbud og transportsystem.

V-r kompetanse spenner fra omfattende og formelle utredninger f eks konseptvalgutredninger (KVU) i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystemer, ned til analyse av enkelttiltak.

Kostnadsoverslag for tiltak kan gjelde b-de fysiske tiltak og endringer i rutetilbud eller frekvens. Vi regner ogs- p- effekter av alternative prismodeller eller takstsoner (provenyn-ytrale endringer eller beregning av -kt tilskuddsbehov) eller ulike driftsopplegg. I kostnadsberegning av tiltak p- strategisk niv- vil det ofte v-re snakk om – beregne de budsjettmessige virkningene av tiltak som ikke er fysiske.

Vi har erfaring med metodeutvikling innen nyttekostnadsanalyser i transportsektoren og transportmodellkj-ringer, hvor resultatene benyttes videre inn i samfunns-konomiske analyser.

Multiconsult legger vekt p- gode pedagogiske framstillinger av resultater av analysene og at illustrasjoner klarer – fortelle en historie.