Solenergi

I l?pet av 45 minutter mottar jordkloden str?lingsenergi fra solen tilsvarende hele menneskehetens ?rlige energiforbruk. Multconsult har b?de kunnskapen og erfaringen som trengs for ? kunne utnytte denne ressursen. Multconsults tjenester dekker alt fra sm? anlegg p? noen f? kW til store parker med flere MW.

Det er en myte at vi ikke har nok sol i Norge til – utnytte solenergien. Hvert -r mottar hver kvadratmeter i Norge mellom 700 og 950 kWh med str-lingsenergi fra sola. Denne energien kan utnyttes til oppvarming eller elektrisitetsproduksjon. Internasjonalt vokser solenergiindustrien -rlig med mellom 20 og 100 %, og dette har medf-rt en kraftig kostnadsreduksjon. B-de solceller og solfangere begynner derfor – bli interessant ogs- i Norge.

Multiconsult tilbyr multidisiplin-r r-dgivning til b-de offentlige og private kunder med aktiviteter innenfor solenergi. V-re konsulenter har lang erfaring innen solenergi, b-de fra leverand-rindustrien og bygging av sm- og store solenergi. Mulitconsult tilbyr sine tjenester i hele st-rrelsesspekteret og i alle prosjektfaser.

Fagmilj-et i Multiconsult best-r av elektroingeni-rer, energibruk og bygningsfysikere, spesialister i termisk energi, arkitekter, -konomer, systemingeni-rer og byggeledere.

Multiconsult kan levere solenergianlegg i alle st-rrelser og tar prosjektet fra idé til produksjon. Selskapets solenergimilj- evaluerer relevante teknologier og designer anlegget, og basert p- dette lages et produksjonsestimat. Videre kan Multiconsult optimalisere design av anlegget basert p- kostnader, arealutnyttelse eller kWh-pris. Prosjektledelse og byggeledelse kan naturligvis ogs- tilbys.

Dersom du kj-per et n-kkelferdig anlegg kan multiconsult ogs- utf-re en due diligence for – sikre riktig pris for riktig kvalitet.

Tjenester:

Vi utf-rer r-dgivertjenester i alle faser av et solenergiprosjekt. Fra tidlig fase r-dgivning til detaljprosjektering, bygging og oppf-lging. Vi kan ogs- v-re en uavhengig r-dgiver ved salg og kj-p av eksisterende anlegg:

 • Kartlegging av lokale solenergiressurser med Meteonorm, PVGIS, Satel-light, med mer.
 • Befaring og vurdering av lokalitetens skikkethet for solenergiproduksjon
 • Produksjonsestimering med simuleringsverkt-yene PVSyst (solceller) og T*Sol (Solfangere)
 • Utarbeiding av tegningsunderlag, for b-de skisse- og detaljprosjekt
 • DC- og AC-design for solkraftanlegg
 • Optimalisering med hensyn til arealbruk, energiproduksjon og kostnader
 • Identifisering av optimalt teknologivalg
 • Integrering i bygninger (tak, fasade, vinduer, solskjerming)
 • Dimensjonering av batteripakker for isolerte anlegg
 • Due Diligence

N-kkelreferanser:

 • Solar Park Clusters in Poland, 30MWp | Skisseprosjekt og prosjektutvikling
 • Powerhouse 1, 1MWh | Skisseprosjekt
 • H-yskolen i Hedmark Evenstad, 70 kWp | Forprosjektering og innkj-p
 • -kern Sykehjem, 130 kWp | Systemdesign
 • Agder Energi, 45 kWp | Prosjektledelse, byggeledelse
 • Kiwi Auli, 150 kWp | Skisseprosjekt og innkj-p
 • Bugala Island, 1 MWp (off-grid) | Forprosjektering
 • Vitale Dale, 590 m2 Solfanger | Forprosjektering
 • Fornebu Senter, 150 kWp | Forprosjektering