Sikkerhetsstyring, sikkerhetsledelse og RAMS

Sikker og p?litelig samferdsel er helt n?dvendig for at samfunnet skal fungere. N?r driftsstans, ulykker eller andre u?nskede hendelser inntreffer ber?rer det sv?rt mange mennesker. Sikkerhetsstyring, sikkerhetsledelse og RAMS handler om ? ha kontroll p? at man ikke er utsatt for un?dig risiko fra u?nskede hendelser.

Med en kombinasjon av h-y formell kompetanse og omfattende praktisk erfaring kan Multiconsult tilby avansert og effektiv r-dgivning innenfor sikkerhetsstyring, sikkerhetsledelse og RAMS. Vi har erfaring med alle typer jernbanetekniske systemer, persontrafikk s- vel som godstrafikk, tunneler, skifteomr-der og stasjoner, samt alle planfaser og s-knadsprosesser mot Statens jernbanetilsyn. Multiconsults r-dgivere har flere -rs erfaring som innleide RAMS-r-dgivere i noen av Jernbaneverkets st-rste utbyggingsprosjekter.

Multiconsult har fokus p- at RAMS-arbeidet skal gi en reell merverdi i hvert prosjekt som utf-res. For – f- til dette er det helt sentralt at arbeidet er en integrert del av prosjektene. Multiconsult fors-ker derfor alltid – arbeide etter f-lgende prinsipper:

  • Arbeidet startes s- tidlig som mulig, slik at det blir proaktivt.
  • Arbeidet planlegges fra starten av med hensyn p- -nskede sluttleveranser, og har fokus p- at alle aktiviteter har en tydelig rolle i forhold til disse.
  • Resultatene fra RAMS-analysene presenteres p- en form som er egnet for bruk i andre deler av prosjektet, f.eks. som innspill til systemkravspesifikasjon og prosjekteringsgrunnlag.
  • Stor grad av likhet mellom jernbaneprosjekter utnyttes ved at vesentlige deler av RAMS-analysene gjenbrukes p- tvers av prosjekter.

Arbeidet utf-rest alltid slik at det oppfyller relevante krav hos kunde og myndigheter, og i standarder og forskrifter. Gjennom bl.a. – lede RIFs ekspertgruppe for RAMS innen samferdsel bidrar Multiconsult ogs- aktivt til – utvikle fagomr-det i bransjen.