SHA- og milj-ledelse

Multiconsult har i flere ?r arbeidet systematisk for ? bygge opp spesialkompetanse p? sikkerhet, helse og arbeidsmilj? (SHA) og ytre milj? og har flere medarbeidere med bred kunnskap og erfaring innenfor HMS-omr?det.

Vi har r-dgivere med spesialkompetanse innen HMS-styring, ytre milj-, fysisk arbeidsmilj-/yrkeshygiene, ulike typer HMS-risikoanalyser, milj-budsjett og livsl-psanalyser (LCA). Vi hjelper kunden med – ivareta myndighetskrav og – etablere og f-lge opp egne HMS-m-l og -krav b-de ved prosjektering av nye anlegg og i driftsfasen.

Erfaring, kompetanse og ressurser

Multiconsult kan tilby r-dgivere med spesiell HMS-styringskompetanse og lang og allsidig erfaring knyttet til alle aspekter ved teknisk arbeidsmilj-/ yrkeshygiene og ytre milj- innenfor energisektoren. Erfaringen inkluderer prosjektering av nye anlegg, modifikasjonsprosjekter og HMS-st-tte og r-dgivning til driftsorganisasjoner. Vi har meget god kjennskap til myndighetskrav og erfaring fra arbeid i og for myndighetsorganer (Arbeidstilsynet og Milj-direktoratet).

Produkter

V-re r-dgivere kan bidra med – utarbeide, gjennomf-re og gi r-d innen:

– HMS-ledelse i prosjekter
– HMS-styringssystemer (internkontroll, ISO 14001 og OSHAS 18001)
– HMS- program/-planer
– SHA-planer for prosjekteringsfase og byggefase
– Milj-oppf-lgingsprogram og planer (MOP)
– Milj-, transport og anleggsplan, MTA-plan
– Risiko- og s-rbarhetsanalyser iht. NVE-s krav
– Fareidentifikasjoner, HAZIDs
– Identifisering og vurdering av vesentlige milj-aspekter, milj-risikoanalyse
– Vurdering av arbeidsmilj- og sikkerhet i prosjekterte l-sninger mht. driftsfasen
– Materialvalg, samt substitusjon av helse- og milj-farlige stoffer
– Risikovurderinger mht. valg, bruk og oppbevaring av kjemikalier
– Risikovurdering av SHA-forhold med hensyn til krav i Byggherreforskriften
– HMS-verifikasjoner og design reviews
– Utarbeidelse av HMS-krav i anbudsdokumenter
– Milj-budsjett
– LCA-analyser
– HMS- revisjoner b-de i prosjekter og i driftsorganisasjoner
– HMS-inspeksjoner/oppf-lging p- byggeplass
– Spesialtilpasset oppl-ring/kurs innen for HMS

I tillegg kan Multiconsult tilby r-dgivningstjenester innen st-y og vibrasjoner, konsekvensutredninger/ROS-analyser og milj-analyser (ESIA).