Vibrasjoner og skinneg-ende transport

Multiconsult har lang erfaring med b?de ? fastsette vibrasjonsgrenser og ? utf?re vibrasjonsm?ling og utarbeide l?sninger for ? redusere vibrasjoner i ulike samferdselsoppdrag.

Det st-rste samferdselsoppdraget for tiden er Intercity-strekningen mellom Oslo og Ski, Follobanen, der Multiconsult har fastsatt vibrasjonsgrenser for alle bygninger langs traséen og ogs- utf-rer vibrasjonsm-ling p- utvalgte bygninger. I tillegg til – utf-re vibrasjonsm-ling i forbindelse med anleggsarbeider, utf-rer vi ogs- komfortvibrasjonsm-linger for kartlegge samferdselsrelaterte vibrasjoner i boliger.

I Multiconsult har vi holdt p- med vibrasjonstiltak og vibrasjonsm-ling i over 50 -r. P- bakgrunn av v-r omfattende kompetanse og erfaring blir vi benyttet som foredragsholdere p- kurs der vibrasjoner og vibrasjonsm-ling er et tema og har deltatt i komitéarbeid for utarbeidelse av vibrasjonsstandarden NS8141 – fra 1 utgave i 1992 til den siste revisjonen forel- i 2013.

Multiconsult har en moderne m-lepark som omfatter ca. 300 vibrasjonsm-lere. Dette er m-lere som har innebygget kommunikasjon, slik at alle m-ledata fortl-pende overf-res til en database hvor de lagres p- det aktuelle prosjektet. Databasen generer m-lerapporter for enkelthendelser og sender rapport til forh-ndsdefinerte personer i et prosjekt, kort tid etter hendelsen, for eksempel en sprengning. Rapporten kan sendes b-de som SMS og e-post. Overf-ring av data og rapportering skjer automatisk. I tillegg kan brukerne f- tilgang til sitt prosjekt i databasen og hente ut m-lerapporter n-r de -nsker det. Rapportene kan v-re samlerapporter for et m-lepunkt eller tidsopptak av en hendelse der man i ettertid kan analysere data, noe som er nyttig for eksempel ved sprengning, hvor man kan sammenholde utskriften med tennerplanen for salva.