Trafikktilbud og ruteplanlegging

Utvikling av gode trafikktilbud og god ruteplanlegging er sentralt ved utvikling av gode l?sninger p? bane.

Kollektivtrafikken har tradisjonelt v-rt begrunnet ut fra tre hensyn: den handler dels om – gi mobilitet til alle, ved at trafikanter uten biltilgang skal ha et tilbud om – n- prioriterte reisem-l, den handler dels om gi et bedre milj-, ved at kollektivtrafikk viser bedre milj-regnskap enn privatbil, og den handler dels om – gi et funksjonsdyktig samfunn, ved at kollektivtrafikk er mer effektivt enn bilbruk for – unng- k-.

Knappe -konomiske rammer krever fokus p- effektivisering av tilbudet for – f- h-yere effekt ut av satsingen. Felles for byer og regioner som for tiden opplever vekst i kollektivtrafikken, er at man lykkes med – gjennomf-re en forsiktig omfordeling av ressursene og konsentrere satsningen til omr-der hvor kollektivtrafikken har best forutsetninger for – lykkes.

Vi besitter kompetanse p- taktisk niv- innenfor linjenett, utvikling av rutetilbudet p- bakgrunn av prinsipper, ruteplanlegging, kunnskap om kj-re- og hviletidsbestemmelser, markedsutvikling, vurdering av tilskuddsbehov, mv.

V-r erfaring er dessuten at mye kan oppn-s selv ved -myke tiltak- som handler om forenkling av grunnstrukturen, omfordeling av ressurser, bedre markedsf-ring av tilbudet og bryte ned forskjellige barrierer som befolkningen opplever mot – ta kollektivtrafikken i bruk.

V-r erfaringsbakgrunn omfatter f-lgende omr-der:

  • Kollektivstrategi
  • Handlingsprogram og m-lstyring
  • Rutetilbud, ruteplanlegging
  • Pris- og sonesystemer
  • Milj-strategi
  • Kontraktstrategi og insentiver
  • Investeringer, finansiering og -konomistyring
  • Organisering av fylkeskommunal kollektivtrafikk og evaluering