Milj-planer og milj-oppf-lging – energianlegg

Milj?planer for energiproduksjons- og overf?ringsanlegg har som hensikt ? sikre at utbygger og entrepren?r under bygging og drift tar hensyn til milj?informasjon framkommet i konsekvensutredning og fastsatt i konsesjonen. Multiconsult har et tverrfaglig milj? som jobber i alle faser av utbyggingsprosjekter fra skisse- og s?knadsstadiet til byggeoppf?lging.

V-re r-dgivere har inng-ende kjennskap til lovverk og gjeldende retningslinjer nasjonalt og internasjonalt. Vi bist-r med myndighetskontakt gjennom hele prosjektet.

Leveranser

Multiconsults fagmilj- innenfor energi best-r av bl.a. sivilingeni-rer, arealplanleggere, landskapsarkitekter, milj-geologer, naturforvaltere og biologer. Disse jobber tverrfaglig og innenfor alle faser av et prosjekt, og henter inn spisskompetanse fra andre deler av Multiconsults fagmilj- ved behov.

V-re leveranser innenfor milj-planer og -oppf-lging omfatter f-lgende:

 • Innland
  • Milj–, transport og anleggsplaner (MTA) for anlegg med konsesjon etter energiloven
  • Detaljplan for landskap og milj- for anlegg med vassdragskonsesjon
  • Milj-oppf-lging/ -revisjon under prosjektering og utbygging
   _
 • Utland
  • Environmental and Social Mitigation Action Plans (ESMAP)
  • Resettlement Action Plans (RAP) og Resettlement Policy Frameworks (RPF)
  • Environmental monitoring and audits

Vi leverer rapporter og planer som tilfredsstiller retningslinjene fastsatt  av NVE innenlands, og av The World Bank, International Finance Corporation og/eller nasjonal lovgivning for prosjekter i utlandet.

Multiconsult vektlegger utarbeidelse av oversiktlige presentasjoner med hensiktsmessige kart og illustrasjoner. Vi benytter data- og bildebehandlingsverkt-y som GIS, Autocad og Photoshop.

 

Arealbruksplan. Illustrasjon: Multiconsult

  Arealbruksplan. Illustrasjon: Multiconsult

 

N-kkelreferanser:

 • Detaljplan for milj- og landskap for Vittingfoss kraftverk, Ringeriks-Kraft AS
 • Detaljplan for milj- og landskap for Forneselva kraftverk, Fjellkraft AS
 • Detaljplan for milj- og landskap for Valken kraftverk, Saksenvik Kraft AS
 • Milj– og transportplan for 420 kV ledning -rskog-Fardal, Statnett SF.
 • MTA for Bjerkreim transformatorstasjon, Statnett SF.
 • MTA for -sland transformatorstasjon og jordkabel (Follobanen), Jernbaneverket
 • MTA for Ytre Vikna vindkraftverk, trinn 1, Sarepta Energi AS.
 • MTA for Raggovidda Vindkraftverk, Varanger kraft AS.
 • MTA for 66 kV kraftledning Dalvatn-Kastfoss, Saudefaldene
 • Environmental Management and Monitoring Plan for Nam Theun 1 Hydropower Extension Project, Lao PDR, Gamuda BHD og EGCO
 • Management of social and environmental programmes, Theun-Hinboun Extension Project, Lao PDR, Theun-Hinboun Power Company Ltd