Milj-kartlegging og konsekvensutredninger

Hensynet til milj?, naturressurser og samfunn er sentralt i alle typer utbyggingsprosjekter. Herunder er det krav til utredning av bl.a. biologisk mangfold, verneinteresser, friluftsliv, landskap og naturressurser. Multiconsult har utviklet et sterkt og bredt fagmilj? som utf?rer milj?kartlegging og konsekvensutredninger b?de i Norge og internasjonalt.

Multiconsult har et sterkt fagmilj- som dekker de fleste relevante fagomr-der i forbindelse med konsekvensutredninger, og utf-rer et bredt spekter av tjenester b-de i Norge og internasjonalt. Selskapet tilbyr r-dgivning i b-de store flerfaglige prosjekter og i sm- enkeltprosjekter  – og utf-rer oppdrag for private og offentlige kunder i b-de Norge og internasjonalt.

Multiconsult har et sterkt fagmilj- som dekker de fleste relevante fagomr-der i forbindelse med konsekvensutredninger, og vi utf-rer et bredt spekter av tjenester b-de i Norge og internasjonalt. Fagmilj-et har solid erfaring fra blant annet energi- og samferdselsprosjekter, offentlig forvaltning, forskning og prosjektledelse.

Fagmilj-et er tverrfaglig og best-r blant annet av naturforvaltere, biologer, arealplanleggere, hydrologer, geologer, agronomer, sosiologer og landskapsarkitekter. Fagmilj-et samarbeider ogs- med et bredt nettverk av eksterne fagfolk og konsulentmilj-er. I tillegg samarbeides det med et bredt nettverk av eksterne fagfolk og konsulentmilj-er.

Multiconsults r-dgivere har lang erfaring og kompetanse innenfor blant annet f-lgende fagfelt:

 • Biologisk mangfold (flora, fauna, fisk og ferskvannsbiologi)
 • Landskapsarkitektur
 • Friluftsliv, jakt og fiske
 • Jord-, skog- og utmarksressurser
 • Sosio-konomiske unders-kelser
 • Hydrologi og vannressursforvaltning
 • Resettlement-planlegging
 • Internasjonal naturressursforvaltning

 

Tjenester

Multiconsults tjenester er knyttet til alle faser i et prosjekt og omfatter blant annet:

 • Konsekvensutredninger
 • Konsesjonss-knader
 • Biologisk mangfold-rapporter
 • Milj-planer, inkludert milj– og transportplaner
 • Revisjon av konsesjonsvilk-r
 • Fisk- og bunndyrsunders-kelser
 • Dokumentasjon av milj-tilstand (iht. Vannforskriften)
 • Milj-sertifisering av bygg (BREEAM)
 • Environmental and Social Impact Assessments
 • Environmental and Social Management Plans
 • Resettlement Action Plans
 • Project appraisals
 • Due diligence
 • Milj-overv-kning av utbyggingsprosjekter
 • Evalueringer og gjennomganger