Milj-geologi

Milj?geologi er et stadig voksende fagfelt som omhandler naturmilj? og p?virkning fra forurensning i grunnen. Solid teoretisk kunnskap og lang erfaring setter Multiconsults milj?geologer i stand til ? l?se problemer knyttet til forurensning fra blant annet industri, gruvedrift, lagring og distribusjon av oljeprodukter, avfallsdeponier, samferdselsprosjekter, flyplasser og forsvarsanlegg.

Multiconsult Milj-geologi er et av Norges st-rste og ledende fagmilj- innen kartlegging og tiltaksvurderinger for forurenset grunn. Totalt arbeider mer enn 50 r-dgivere og konsulenter med dette fagomr-det. Virksomheten innen milj-geologi bygger p- kunnskap fra en rekke fagfelt, blant annet:

 • Geologi
 • Hydrogeologi
 • Kjemi
 • Toksikologi
 • Limnologi
 • Biologi
 • Geokjemi
 • Analysemetoder
 • Geoteknikk
 • Materialteknikk
 • Byggeteknikk
 • Anleggsteknikk.

Selskapets fagkonsulenter innen milj-geologi har kompetanse for – h-ndtere de fleste problemstillinger i forhold til forurenset grunn, sedimenter og vann. Multiconsult er helt i front n-r det gjelder kompetanse og erfaring innen h-ndtering av forurenset grunn i byggeprosjekter. Oppdrag l-ses for b-de private og offentlige kunder over hele Norge.

Multiconsult legger stor vekt p- helhetlige og kostnadseffektive l-sninger som ivaretar hensynet b-de til milj-, sikkerhet og -konomi.

Tjenester:

 • Tilstandsanalyser/due dilligence
 • Kartlegging av forurensning i jord, vann og sedimenter i forbindelse med industri, oljevirksomhet, deponier, havner, flyplasser og forsvarsanlegg
 • S-rbarhetskartlegging og alternativ arealutnyttelse
 • Risikovurdering av forurensede lokaliteter med utarbeidelse av tiltaksplaner
 • Disponering av forurensede masser
 • Prosjektering, byggeledelse og oppf-lging av tiltak for – fjerne forurensning eller hindre spredning
 • Vassdrags- og grunnvannsoverv-kning
 • Utarbeidelse og oppf-lging av utslippstillatelser for industri og veiprosjekter
 • Utarbeidelse av planer for ytre milj-