Konsesjonss-knad og milj-vurdering for sm-kraftverk

Vannkraftmilj?et i Multiconsult har erfarne fagfolk med teknisk, ?konomisk, samfunns- og milj?faglig bakgrunn som har spisskompetanse p? utarbeidelse av konsesjonss?knader. Siden 2003 har vi utarbeidet mer enn 130 konsesjonss?knader og milj?vurderinger for sm?kraftverk i Norge.

Multiconsult bist-r med konsesjonss-knader, behandling av h-ringsuttalelser og utarbeidelse av formelle dokumenter etter relevant lovverk, herunder vannressursloven og energiloven, vassdragsreguleringsloven m.fl.

Vi s-rger for at v-re kunder f-r gode s-knader som inneholder de n-dvendige opplysningene p- en godt organisert m-te.

Leveranser

Vi tilbyr r-dgivertjenester for alle oppgaver relatert til utarbeidelse av konsesjonss-knader. Dette omfatter f-lgende:

 • Hydrologiske beregninger
 • Produksjonsberegninger
 • Teknisk – -konomisk optimalisering
 • Alternative tekniske l-sninger
 • Kostnadsoverslag
 • Utarbeidelse av skjema for klassifisering av dammer og trykkr-r
 • Vurdering av fordeler og ulemper av tiltak
 • Utarbeidelse av milj-rapport (inkludert biologisk mangfold)
 • Utarbeidelse av forslag til avb-tende tiltak

V-re r-dgivere benytter anerkjente programverkt-y og grunnlagsdata, herunder siste tilgengelige versjon av kart som grunnlag for tegninger og beregninger. Kostnadsberegninger utf-res basert p- Multiconsults kostnadsdatabase og NVE kostnadsoverslag. Multiconsult har god kontakt inn mot NVE og annen offentlig forvaltning for innhenting av n-dvendig informasjon og tilrettelegging for en effektiv konsesjonsbehandling.

 

Skromme kraftverk, visualisering av kraftstasjon. Illustrasjon: Multiconsult

Skromme kraftverk, visualisering av kraftstasjon. Illustrasjon: Multiconsult

 

N-kkelreferanser:

 • Vikelva, Norsk Gr-nnkraft
 • Lj-s-na kraftverk, Norsk Gr-nnkraft
 • R-d-e kraftverk, Norsk Gr-nnkraft
 • Roussevagge kraftverk, Nord-Norsk Sm-kraft AS
 • Vasskardelva og Skinskardelva kraftverk, Statskog SF
 • Ervikselva kraftverk, Norsk Kraft AS
 • Fardalselvi kraftverk, Sognekraft AS
 • Fossedalen kraftverk, Sm-kraft AS
 • Skromme kraftverk, Rullestad og Skromme Energi AS
 • Lj-s-a/Sagbekken kraftverk, Melan Invest
 • S-lna kraftverk, -sterdalen Kraftproduksjon