Konsesjonss-knad og konsekvensutredning – energi

Multiconsult har omfattende erfaring fra plan- og utredningsprosesser for prosjekter innen energiproduksjon og -distribusjon, b?de nasjonalt og internasjonalt. Vi utarbeider konsesjonss?knader og konsekvensutredninger (KU) innenfor alle fagomr?der. Referanselisten er s?rlig lang for energiproduksjon, kraftlinjer og samferdselsanlegg, men vi har ogs? jobbet inn mot eiendomsutvikling, industri, masseuttak og forsvarsanlegg mm.

Gjennomv-rt det internasjonale merkenavnet NORPLAN har Multiconsult ogs- lang erfaring med – vurdere og utrede milj-messige og sosiale konsekvenser i tilknytning til internasjonale prosjekter. Vi har blant annet lang erfaring fra regionene Afrika s-r for Sahara og Himalaya.

Leveranser:

Vi tilbyr r-dgivertjenester for alle oppgaver og faser relatert til utarbeidelse av konsesjonss-knader og konsekvensutredninger, som delutredninger eller komplette leveranser. Dette omfatter f-lgende:

 • Planlegging og prosjektering av energiproduksjonsanlegg med tilh-rende infrastruktur
 • Hydrologiske beregninger, produksjonsberegninger og teknisk/og vannkraftprosjekter
 • Utarbeidelse av meldinger/planprogram, konsesjonss-knader og brosjyrer
 • Utarbeidelse av konsekvensutredninger for alle relevante temaer som naturmilj-, friluftsliv, kulturminner/kulturmilj-, reiseliv, landskap, samfunnsmessige virkninger, forurensning etc.
 • Environmental and Social Impact Assessment og oppf-lgende planer for internasjonale prosjekter
 • Fotomontasjer, synlighetskart og st-ysonekart til bruk i konsekvensutredninger
 • Bistand med prosessledelse, myndighetskontakt, informasjonsm-ter og utarbeidelse av informasjonsmateriell gjennom hele utredningsprosessen
 • Bistand til kommuner, interkommunale forum, fylkeskommuner m.fl. i planprosesser knyttet til utbyggingsprosjekter.

Kompetanse og gjennomf-ring

Multiconsults r-dgivere har god oversikt over gjeldende lovverk og god kontakt inn mot offentlig forvaltning. I de enkelte oppdrag skreddersyr vi team av medarbeidere med ulik fagkompetanse, og henter ved behov inn spisskompetanse fra underleverand-rer. I konsekvensutredninger bruker vi anerkjente metoder, programverkt-y og grunnlagsdata som gir en mest mulig objektiv framstilling. Vi legger ogs- stor vekt p- – utarbeide en oversiktlig sammenstilling av resultater og vurderinger av m-loppn-else som skal munne ut i en anbefaling. Dette er viktig for – synliggj-re de ulike valg som beslutningstakerne st-r overfor.

 

St-ysonekart

St-ysonekart

 

N-kkelreferanser:

 • Konsesjonss-knader og KUer for Havsul I-IV, Havgul clean energy AS
 • Konsesjonss-knad og KU for Skurvenuten og Vindafjellet Vindpark, ASKO Rogaland AS
 • Konsesjonss-knad og KU for Danserfjella vindkraftverk,  E.ON Vind Sverige AB
 • KU for Sandnes vindkraftverk, Norsk Vind Energi AS
 • Konsesjonss-knad og KU for K-ja kraftverk, Eidsiva Vannkraft AS
 • KU for tilleggsoverf-ringer til Evanger kraftverk, BKK R-dgiving AS
 • Konsesjonss-knad og KU for Rullestad kraftverk, Rullestad og Skromme Energi AS
 • KU for ny 420 kV kraftlinje -rskog -Fardal, Statnett SF – Mongstad, BKK Nett
 • Riksgrensen, Statens vegvesen Region -st, Marker kommune
 • KU for reguleringsplan Campus -s. Statsbygg, -s kommune
 • ESIA for Fula Rapids Hydropower Project, South Sudan
 •  ESIA for Makambako Wind Power Project, Tanzania