Strategisk samferdselsplanlegging

Et velfungerende transportsystem er avgj?rende for gode bymilj? i de voksende storbyomr?dene og for utviklingen av n?ringsliv og bosetting i hele landet.

Hva som skal til for – skape et velfungerende transportsystem varierer i et langstrakt land som Norge. En fellesnevner er m-let om – bli et samfunn med lavere utslipp. For – lykkes med dette m- veksten i transportbehovet tas med kollektivtransport, sykkel og gange i byene. Dette krever nytenkning innenfor arealpolitikken og fremtidsrettede l-sninger for gods- og persontransporten.

Multiconsult praktiserer en bred faglig tiln-rming til strategisk samferdselsplanlegging og v-r kompetanse omfatter bl a f-lgende omr-der:

  • Helhetlig strategisk kompetanse innenfor kollektivtransport, herunder utredning av rammevilk-r, optimalt tilskuddsniv-, organisering, rollefordeling mellom driftsarter, kontraktstrategier, mv.
  • Bymilj-pakker. Tiltaksplaner og prosjektportef-ljer. Vi utreder og komponerer tiltakspakker som innfrir overordnede m-l, bist-r i s-knadsprosesser om ekstern finansiering, utvikler indikatorsett for – m-le effekt av samlede tiltak, prosjektbistand i gjennomf-ring, mv.