Energibruk og bygningsfysikk

Multiconsult har som f?rste r?dgiverselskap valgt ? kombinere kompetanseomr?dene energibruk og bygningsfysikk, og selskapets samlede fagmilj? er unikt i Norge.

Multiconsult har flere av Norges fremste og mest erfarne fagpersoner innen b-de energibruk, bygningsfysikk, BREEAM, milj- og bygningsintegrert solenergi samlet i samme enhet, noe som f-rer til en s-ml-s integrering av fagene.

Multiconsult er s- heldige – ha noen av Norges fremste og mest erfarne fagpersoner innen b-de energibruk, bygningsfysikk, solenergi og BREEAM. Disse har med seg en ung og sv-rt engasjert gruppe, og sammen jobber fagmilj-et for – p-virke byggen-ringen i positiv retning.

Energi- og milj-riktig prosjektering st-r sterkt i Multiconsult og selskapets erfarne energir-dgivere identifiserer gode totall-sninger sammen med byggherre, arkitekt og andre r-dgivende ingeni-rer. Dette bidrar til h-yere energiytelse, redusert milj-belastning og bedre -konomi for kunden. Produktene knyttet til energiledelse og integrert energidesign, kombinert med solid kompetanse innenfor BREEAM og solenergi, er n-kkelen til de gode resultatene.

Innen bygningsfysikk har Multiconsult lang erfaring og dybdekompetanse n-r det gjelder materialegenskaper og transportprosesser for varme, fukt og luft, noe som blir enda viktigere for – unng- byggskader i morgendagens energieffektive bygg og t-ffere klima. Fagmilj-et innen Energibruk og bygningsfysikk kan vurdere hvordan slike prosesser p-virker bygningene og materialene, og hvilke konstruksjoner, materialer og detaljl-sninger som er egnet under ulike inne- og uteklimatiske forhold. Multiconsult utf-rer ogs- skadevurderinger, termografering og tetthetspr-ving.

Med Multiconsults breddekompetanse tilbys totalr-dgivning for klimaskallet for st-rre, komplekse bygg. Produktet omfatter alle ytelser for klimaskallet, som materialkunnskap, varmeisolering, fuktsikkerhet, tetthet, lydisolering, brannsikkerhet, energibalanse, lystransmisjon, solavskjerming, bygningsintegrert solenergi, korrosjon og bestandighet, sekund-rb-resystem og renholdssystemer. Selskapets kunder bestemmer hvordan pakken skal se ut – og Multiconsult setter sammen et egnet team med noen av de beste r-dgivere innenfor de aktuelle fagene.

Multiconsult er partner i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB), som har som visjon – eliminere klimagassutslipp fra bygninger. Dette inneb-rer at vi bidrar med tid og midler i prosjekter med ZEB-ambisjon, og at vi til enhver tid har tilgang til og er oppdatert p- det nyeste innenfor forskning p- nullutslippsbygg.”

Tjenester:

 • Energiledelse og energieffektivisering med strategi- og handlingsplaner og oppf-lging av energibruk
 • Energi- og milj-analyser samt energimerking med kartlegging, analyse og forslag til tiltak samt prosjektering og r-dgivning for gjennomf-ring
 • Integrert energidesign (IED) for realisering av energieffektive bygg for fremtiden. IED er energikonseptplanlegging og team-arbeid fra tidlig fase n-r man har de st-rste p-virkningsmulighetene, samtidig som kostnadene forbundet med endringer er lave.
 • BREEAM-akkreditert profesjonell og revisor, Milj-fyrt-rn og klimagassregnskap
 • Solenergi – r-dgivning og prosjektering innenfor solstr-m og solvarme
 • Potensialstudie for b-rekraftig oppgradering
 • Bygningsfysisk r-dgivning i alle faser i byggeprosjekter
 • Skade- og tilstandsvurdering av eksisterende bygg
 • Fukt og inneklima – m-ling, logging og analyse
 • Termografering og tetthetspr-ving med sertifiserte termograf-rer
 • FoU innen energibruk og bygningsfysikk

 

Temaark: