Bygningsforvaltning

Norge har bygningsmasse i st?rrelsesorden 325 mill. kvm med en samlet verdi p? over 3000 mrd. kroner. Multiconsult er Norges ledende fagmilj? innen bygningsforvaltning og selskapet har som m?l ? bidra aktivt til at bygningsmassen forvaltes effektivt og fornuftig, samtidig som det bidras til funksjonelle, varige og vakre bygg for brukerne.

Multiconsult har spisskompetanse p- eksisterende bygningsmasse, herunder vurderinger i alle byggets faser fra konsept til FDVU.

Over 80 medarbeidere fordelt over det ganske land utgj-r Norges st-rste spesialr-dgivermilj- innen eksisterende bygg og konstruksjoner. Fagmilj-ets medarbeidere er prim-rt sivilingeni-rer, ingeni-rer og -konomer og har medarbeidere med dr. gradskompetanse innen alle fagfelt.

Bygningsforvaltning i Multiconsult dekker alle byggets faser fra konseptvurdering  til overtagelse og fremtidig drift/FDVU. Hovedfokus er rettet mot utredning, tidligfase og konseptniv-.

I tidligfase er hovedrollen – v-re premissr-dgiver med m-l om – finne de beste konseptl-sninger i samspill med v-re oppdragsgivere og -vrige r-dgivere.

I forbindelse med ombygginger og oppgraderinger utarbeides mulighetsstudier, tilstandsanalyser, skadevurderinger, vedlikeholdsplaner, kostnadskalkyler, prosjektering, beskrivelser og anbudsunderlag. Multiconsults medarbeidere tar ogs- h-nd om den videre oppf-lgingen p- byggeplass.

Fagmilj-et har spesialkompetanse p- gamle materialer og konstruksjoner, og er samtidig opptatt av kulturhistoriske og bevaringsverdige bygg. Gjennom tiden har Multiconsult opparbeidet solid kompetanse innen bygningsvern og antikvariske vurderinger.

Selskapets tjenester omfatter ogs- r-dgivning innen FDVU med blant annet omorganisering og effektivisering av eiendomsforvalterorganisasjoner, anskaffelse og implementering av IT-systemer for FDVU, opplegg for FDVU-dokumentasjon, n-kkeltall og benchmarking, livssykluskostnader (LCC), verdivurderinger og husleiemodeller.

Multiconsult er ogs- sterkt delaktige innen utvikling av fagomr-det, herunder FoU-prosjekter samt undervisning, kurs og foredrag for ulike utdanningsinstitusjoner.

Utvalgte tjenester som tilbys:

 • Mulighetsstudie / Egnethetsanalyse
 • Teknisk tilstandsanalyse p- ulike niv-er iht. NS 3424
 • Teknisk Due Diligence (kj-p/salg)
 • Leietakers vedlikeholdsplikt
 • Vedlikeholds- og forvaltningsplaner
 • Skadevurdering / Tvistesak
 • Betongteknologi med egen materiallaboratorium
 • Prosjektering, kostnadskalkulering, anbudsevaluering og oppf-lging
 • Antikvarisk verdi, bevaringsvern og kommunikasjon mot antikvariske myndigheter
 • FDVU-r-dgivning i byggeprosjekter
 • Strategiske bygningsanalyser/ portef-ljevurderinger (MultiMap)
 • Endringsprosesser
  – Strategi- og policy for eiendomsforvaltning
 • Organisering
  – Konkurranseutsetting/ SLA
  – Leietakerr-dgivning
 • Eiendoms-konomi og benchmarking
  – N-kkeltall
  – LCC
 • Benchmarkingsprosesser
 • Kurs og undervisning
 • FoU-prosjekter