Arealplan og utredning

Multiconsult har et stort og veletablert fagmilj? innenfor arealplanlegging og utredninger. Fagmilj?et har kompetanse til ? gjennomf?re planprosesser for alle typer tiltak, og jobber med planoppgaver over hele landet. Den brede kompetanse som finnes i selskapet gj?r at Multiconsult kan levere komplette utredninger som dekker alle n?dvendige fagfelt.

Multiconsult tilbyr tverrfaglig kompetanse som kan l-se et bredt spekter av utredningsoppgaver. I fagmilj-et finnes arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, naturforvaltere og biologer, -konomer, sivilingeni-rer og andre typer fagspesialister innenfor en lang rekke fag.

Om lag 50 personer i Multiconsult har arealplanlegging og utredninger som en viktig del av sitt arbeidsfelt og deltar i Multiconsults kompetansenetteverk for arealplanlegging.

Styrken er v-r lange erfaring fra – l-se store og krevende planoppgaver med mange fagfelter involvert. Selskapet har metoder og verkt-y for – m-te alle relevante problemstillinger, og v-re erfarne r-dgivere vet hva som skal til for at planprosessen skal f- god framdrift og ikke bli stoppet av formelle hindringer. Multiconsult kan tilby komplette produkter p- alle planniv-er, og bist-r ogs- gjerne med prosjektledelse og myndighetskontakt.

Multiconsult kan bist- med utarbeidelse av alle typer planer etter plan- og bygningsloven. Vi har erfaringer fra fylkes- og detaljreguleringsplaner. Selskapet utarbeider ogs- tematiske planer som kystsoneplaner, lokaliserings- og mulighetsstudier, milj-oppf-lgingsprogrammer, stedsanalyser og illustrasjonsplaner og kan ogs- bist- med ulike typer utredningsoppdrag innenfor en lang rekke tema.

Multiconsult har omfattende erfaring i utarbeidelse av konsekvensutredninger. Referanselisten er s-rlig lang for samferdselsanlegg og kraftverk, men ogs- listen over utredningsoppdrag innenfor eiendomsutvikling, massetak, golfbaner, avfallsdeponier og forsvarsanlegg er lang.