Akustikk – st-y – vibrasjon

Gode lydforhold er n?r operat?rer p? oljeplattformer kan kommunisere tydelig med hverandre, og n?r lydtekniske l?sninger s?rger for at h?rselskader unng?s i arbeid med st?yende maskiner. Gode lydforhold gir grunnlaget for en god konsertopplevelse, uavhengig av sjanger.

I kontorbygninger vil gode lydforhold i kombinasjon med en riktig fordeling mellom kontorlandskap og stillerom s-rge for at de ansatte har mulighet til – skjerme seg n-r de trenger det og samarbeide -pent n-r de trenger det, i tillegg til at det p-ses at bakgrunnsst-yen fra ventilasjon og datamaskiner ikke tar oppmerksomheten bort fra arbeidet.

Tjenester

Vi utf-rer tjenester i alle faser av prosjekter; fra konsekvensutredning og tidligfase-r-dgivning i samarbeid med offentlige etater, offentlige og private byggherrer, via forprosjekt som underlag til entrepriser/prising i samarbeid med arkitekter og andre r-dgivere, til detaljprosjektering for entrepren-rer, oppf-lging i byggefase og lydm-linger som en del av sluttdokumentasjonen. Lydm-lingsrapporten kan benyttes som dokumentasjon om samsvar med BREEAM punkt Hea 13 (Akustisk ytelse).

Kompetanseomr-der

Vi har kompetanse innenfor alle problemstillinger knyttet til akustikk, st-y og vibrasjoner, inkludert ledelse av st-rre sammensatte oppgaver. Vi har sentral godkjenning i h-yeste tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningslovgivningen for lydtekniske forhold som dekker ansvarsomr-dene prosjektering (PRO) og kontroll av prosjektering (KPR).

Tjenestene dekker omr-dene:

– Bygningsakustikk (lydisolasjon, trinnlyd)
– Romakustikk
– Elektroakustikk/STI beregninger for PA-anlegg.
– St-y/vibrasjoner fra tekniske installasjoner.
– St-y og vibrasjoner fra samferdsel som vei, jernbane og fly.
– St-yoverv-king av bygge- og anleggsvirksomhet.
– St-y fra industri.
– St-y offshore: Prosjektering i henhold til NORSOK S-002 og T-100.
– Lydm-linger: For eksempel etterm-linger i ferdig bygg (lydreduksjon, trinnlyd, etterklangstid, lydniv- fra tekniske installasjoner, -vrige lydforhold).

Vi utarbeider dokumentasjon til alle faser av byggesaker og utbyggingsprosjekter. Vi beregner lyd fra alle typer st-ykilder og lager st-ysonekart for st-rre og mindre omr-der. Vi tilbyr i tillegg undervisning, kurs og foredrag etter behov, og har blant annet bist-tt entrepren-rer, h-gskoler, byggherrer, bransjeorganisasjoner og arkitekter.