SOOŚ DLA PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Klient: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Multiconsult Polska jest odpowiedzialny za przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla dorzecza Wisły, Odry i Pregoły. Plan zostanie przygotowany dla 9 regionów wodnych, następnie scalony w produkty dla trzech dorzeczy. Analogicznie, zostanie przygotowanych 9 raportów SOOŚ, z których powstaną raporty dla trzech dorzeczy.  W ramach projektu przeprowadzone zostaną również konsultacje społeczne, wymagane polskim prawem. Zorganizowane zostaną również dodatkowe spotkania z zainteresowanymi stronami. Raporty SOOŚ będą poddane konsultacjom na szczeblu unijnym.

Okres: od 2014 – w trakcie