AUDYT LIDERA LOKALNEGO RYNKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBLINIE

Klient: Royalton Partners Ltd.

MULTICONSULT Polska  przeprowadził fazę I przeglądu Due Diligence, nadzór nad fazą II (badania środowiska gruntowo-wodnego) oraz przygotował niezależną opinię dotyczącą wprowadzenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zakres prac:

•  Faza I przegląd dokumentacji i nieruchomości należących do spółki
•  Faza II wyznaczenie punktów poboru prób wody i gruntu, nadzór nad pracami, opracowanie i interpretacja wyników laboratoryjnych
•  Przygotowanie niezależnej opinii w zakresie gospodarki odpadami oraz sytuacji firmy KOM-EKO na rynku regionalnym i lokalnym

Okres: 2011