WODA I ŚRODOWISKO

Dostęp do czystej wody oraz wolnego od zanieczyszczeń środowiska są podstawami życia na naszej planecie. Planując modernizacje miast, ważne jest, aby tworzyć prawdziwie zrównoważone, ekologiczne projekty, które nie wpłyną negatywnie na naturę.

Wykwalifikowani konsultanci i inżynierowie Multiconsult Polska realizując zadania – zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju – uwzględniają takie elementy jak: zagrożenie powodzią, zanieczyszczenie powietrza i wody, erozje gruntów czy systemy odprowadzania wody i ścieków. Nasz zespół dostarcza kompleksowe wparcie inwestycyjne, począwszy od planowania, poprzez sporządzenie wymaganej dokumentacji w celu otrzymania koniecznych pozwoleń administracyjnych, aż po realizację danego przedsięwzięcia.

Koncentrujemy się na wdrażaniu w powierzonych nam projektach szeroko rozumianego zarządzania środowiskowego. Dzięki naszym usługom doradczym, szereg firm z różnych branż, posiada skuteczne i efektywne systemy zarządzania środowiskowego, potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Multiconsult Polska posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku usług środowiskowych. Zawdzięcza ją przede wszystkim stosowaniu i rozumieniu polskich oraz europejskich prawnych regulacji środowiskowych, a także stałemu wdrażaniu międzynarodowych doświadczeń techniczno-inżynieryjnych.

 

Przykładowe Projekty:

  • Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  • Projekt przeciwpowodziowy w Słupsku
  • PDH Police
  • Umowa ramowa na raporty  środowiskowe dla PKP PLK
  • Powiat warszawski zachodni – zintegrowana gospodarka wodna
  • SOOŚ dla planów zarządzania ryzykiem powodziowym
  • Ocena oddziaływania na środowisko dla planowanej kopalni węgla kamiennego
  • Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce
  • Audyt lidera lokalnego rynku odpadów komunalnych w Lublinie